تاثیر پیش تیمار بخار بر میزان جذب آب و مایع پخت خرده‌های چوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی و ارزیابی اثر پیش تیمار بخار بر جذب آب و مایع (لیکور) پخت توسط خرده چوب‌های راش انجام گرفت. در این بررسی خرده چوب ها در آغاز با بخار با دو دمای متفاوت 140 و 110 درجه سلسیوس تیمار شدند و سپس درون آب و یا مایع پخت با دو دمای متفاوت 25 و 100 درجه سلسیوس اشباع شدند. از مایع پخت با دو غلظت متفاوت 9% هیدروکسیدسدیم و 6% سولفیت سدیم همچنین 18% هیدروکسیدسدیم و 12% سولفیت سدیم استفاده شد. در نهایت میزان جذب آب و یا مایع اندازه‌گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین جذب آب به میزان 8/95% مربوط به نمونه های تیمار شده با بخار oc140 به مدت یک ساعت می باشد و کمترین جذب آب به میزان 9/68% مربوط به نمونه های تیمار شده با بخار oc110 به مدت نیم ساعت می باشد. همچنین بیشترین جذب مایع مربوط به نمونه های تیمار شده با بخار oc140 به مدت یک ساعت به میزان 64/108% و کمترین جذب لیکور مربوط به نمونه های تیمار شده با بخار  oc110 به مدت نیم ساعت به میزان 88/99% می باشد. به علاوه بیشترین مقادیر جذب آب و مایع پخت نمونه های شاهد بترتیب 98/94% و 107% می باشد که نسبت به نمونه های تیمار شده کمتر است.

کلیدواژه‌ها


1- اسموک، گ.، 1382. فن آوری خمیر و کاغذ. ترجمه دکتر سید احمد میر شکرایی. انتشارات آییژ، 520صفحه.
2- جهان لتیباری، ا.، ح. عبدالرحمن. 1373. تکنولوژی تولید خمیرکاغذ. ج.1. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع. 213 صفحه.
3- نظرنژاد، ن.، 1386. ارتباط آب و چوب. موسسه آموزش های علمی – کاربردی جهاد کشاورزی. 110 صفحه.
4- Babicki,R., T.Grzeczynski and H.Wroblewska. 1977. Effect of Hydro-thermal treatment of Green Beech Wood on its chemical and physico- Mechanical Properties.Wood Science and technology.11,125-131.
5- Duong ,Tuan D., Manh Hoang, Kien L. Nguyen. 2005. Sorption of Na+, Ca2+ ions from aqueous solution onto unbleached  kraft fibers—kinetics and equilibrium studies. Journal of Colloid and Interface Science. 287. 438–443.
6- Duong, Tuan D., Kien L. Nguyen,N., Manh Hoang. 2006. Competitive sorption of Na+ and Ca2+ ions on unbleached kraft fibres-A kinetics and equilibrium study. Journal of Colloid and Interface Science.301. 446–451.
7- Ingruber, O.V., 1985. Pulp and paper manufacture, sulfite science & technology. TAPPI & CPPA press. Pp.352.
8- Leask Ray, A., 1987.Pulp and paper Manufacture.TAPPI.Vol.2, P.287.
9-Ponsak, S., S.Q.Shi, D. Kocaefe and G.Miller.2007.Effect of Thermal treatment of wood lumbers on their adhesive bond strength and durability.J.Adhesion Sci.technol.Vol.21,No.8,pp.745-754.
10- Sandberg,A., A.Pranovich and B,Holmborm. 2000.distribution of anionic groups in tmp suspensions.Jornalof wood chemistry and technology.111,71-92.
11- Tormund,D.E,Brannvall, M.Backstrom and L,Olm. 2006.Delignification and Bleaching Response of Earlywood and Latewood.Journal of wood chemistry and technology.121, 325-337.
12- Xueyan Guo, Shuzhen Zhang , Xiao-quan Shan. 2007. Adsorption of metal ions on lignin. Journal of Hazardous Materials. 151, 134–142.
13- Yantasee W., and G. L. Rorrer. 2002. Comparison of ion exchange and donnan equilibrium models for the pH- dependent adsorption of sodium and calcium ions onto Kraft wood pulp fibers. Journal of wood chemistry and technology, Vol.22, Nos. 2&3, pp. 157- 185.