شناسایی و ارزیابی چالش‌های فراروی صنایع چوب و کاغذ کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد فرآورده‌های چندسازه چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حفاظت و اصلاح چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های فراروی صنایع چوب و کاغذ کشور، موجب ایجاد دید درستی از تنگناها و چالش های موجود برای سیاستگزاران و سرمایه‌گذاران این صنایع ارزشمند می‌شود. این پژوهش در سال 1389، برای شناسایی و ارزیابی چالش‌های صنایع چوب و کاغذ با روش معتبر و علمی طیف مقیاس لیکرت انجام شد. چالش‌های موجود در صنایع چوب و کاغذ کشور با مطالعات کتابخانه‌ای و با نظرسنجی از کارشناسان، صاحب‌نظران دانشگاهی و شماری از واحدهای تولیدی صنایع چوب و کاغذ کشور شناسایی و پرسشنامه‌ای طراحی شد. آمار و اطلاعات پیمایشی موردنظر از کارشناسان صنایع چوب و کاغذ به‌وسیله طیف مقیاس لیکرت تجزیه و مورد مقایسه آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که از میان 24 چالش مورد بررسی، کمبود ماده اولیه، نبود برنامه بلندمدت جامع و کاربردی، وجود فاصله زیاد بین دانشگاه و مراکز صنعتی و فرسودگی ماشین‌های تولیدی به عنوان مهم‌ترین چالش‌ها شناسایی شدند. در نهایت، با بررسی چالش‌های اصلی پیشنهادهایی به مسئولان ذیربط ارائه شد تا با ارائه راهکارهای مناسب ضمن کمک به اقتصاد کشور، موجبات رشد و بالندگی صنایع چوب و کاغذ کشور را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


1-Alavimoghadam, M. R. 2007. Evaluation of the differences of solid or ban waste materials of Tehran and Tokyo, monthly of human and environmental, 15:4. 48-56. (In Persian)
2-Amini, M. and Amani, R., 2008. Scientific and executive problems around the Close Nature Forestry System for wood increment in Hyrcanian forests, north of Iran. In: The 1st Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries, Gorgan University. Dec 2 – 3. P82. (In Persian)
3-Andarvazh, S. T. and Rafighi, A., 2008. Detemin ation and investigation the effective factors on the wood-plastic composite. In: The 1st Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries, Gorgan University. Dec 2 – 3. P72. (In Persian(
4-Barzegar shiri, M., Akhlaghi Amiri, Z., Mansurfard, M. and Pirayesh, H., 2009. Using the Agricultural and Crop Residues in the Manufacture of Composites. In: Proceeding Book of National Congress of Organic Agriculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. May. 26 - 27. P95. (In Persian)
5-Customer of Republic of Iran Islamic. Statistics of Exported Import, http://www.irica.gov.ir (available in 2009).
6-Farzadkia, M., Dalvand, A. and Taghdisi, M. H., 2008. Evaluation of Economic and Environmental Aspects of Paper and Paperboard Recycling from Municipal Solid Wastes of Isfahan City. Magazine of east doctor, university of medicine science and heakth service of Iran, 10:3. 237-246. (In Persian)
7-Kouchaki, R., Rezayei, N., Habibi, E. and Vatani, L. 2008. Ways of Supplying the raw material of wood industry unites (with emphasize of wood plantain). In: The 1st Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries, Gorgan University. Dec 2 – 3. P85. (In Persian)
8-Moradi, K. and Rafighi, A., 2008. Determination and investigation the effective factors on MDF wooden product usage. In: The 1st Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries, Gorgan University. Dec 2 – 3. p69. (In Persian)
9-Norouzi, A., 2010. Sustainable oncoming challenges of wood and paper industries and its slotting, Iran Wood, Furniture & Paper Industry 49(1):45-49. (In Persian)
10-Omidvar, A. 2009. Wood-Polymer Composite, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 127p. (In persisan)
11-Radmehr, M. and Jalilvand, H., 2008. Wood farming and its role of abating of the imposed pressure on forests and natural resources (with emphases an Mazandaran provinces). In: 1st international conference on climate and dendrology in Caspian ecosystems. mey. 14 – 15. p69. (In Persian(
12-Shafiei, M. 2005. Relationship of industry and university, prosperous future, dark history, Industrial University of Amirkabir.(In Persian)
13-Shirmohamadi, M. and Baraghi, N., 2006. classification the most important challenges of project management of Iran. In: intonation conference of project management, Tehran.  Mar. 3 and 4.
14-Tabarsa, T. and Yadolahi, S., 2005. Investigation of Iran wood composite challenges. report of research plan. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 62P. (In Persian)
15-Zali, A. and Shabestari, J., 1990. Introduction to static and probabilities. Tehran University. 254p. (In Persian)