ارزیابی میزان اثر گذاری افزایش تراکم جرم تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خرده چوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

برای ارزیابی میزان اثرگذاری افزایش تراکم جرم تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خرده چوب ، با در نظر گرفتن دو عامل متغیر تراکم جرم تخته در سه سطح 520، 620 و 720 کیلوگرم بر متر مکعب و میزان چسب در سه سطح 6، 7 و 8 درصد، تخته خرده چوب یک لایه با ضخامت 16 میلی متر ساخته شد. ویژگی های مکانیکی و فیزیکی شامل مقاومت و مدول خمشی، چسبندگی درونی واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم جرم تخته از 520 به 720 کیلوگرم بر متر مکعب مقاومت و مدول خمشی تخته ها افزایش یافته و پایداری ابعاد آن ها بهبود می یابد. اما افزایش تراکم جرم اثر معنی داری بر مقاومت چسبندگی درونی تخته‌ها نداشت. افزایش مصرف چسب از 6 تا 8 در صد بر همه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تاثیر معنی داری داشته و منجر به بهبود آنها شد. نقشه های اثرگذاری های متقابل که با نرم افزار 15minitab رسم شدند نشان دادند که تخته های با تراکم جرم 650-600 کیلوگرم بر مترمکعب و 6 درصد چسب، دارای ویژگی های مکانیکی بالاتر از حد نصاب میزان تعیین شده توسط استاندارد مربوطه بوده ضمن اینکه افزایش جزئی واکشیدگی ضخامت تخته ها را نیز می توان با مصرف میزان معمول مواد ضد آب جبران کرد.

کلیدواژه‌ها


1- امیری، س؛ ١٣٧٧. بررسی اقتصادی کارخانه های تخته خرده چوب، مجله منابع طبیعی ایران، جلد ٥١ ، شماره١، صفحه ٢٥-٣٥.
2- جزایری، ر؛ خادمی اسلام، ح؛ حاجی حسنی، ر؛ نوربخش، ا؛ کارگر فرد، ا؛1387 . بررسی اثر  میزان مصرف چسب، درجه حرارت و زمان پرس بر خواص تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گونه Acacia salicina نشریه تحقیقاتعلوم چوب و کاغذ ایران، جلد 23 ، شماره 2 ، صفحه 177-169 .
3- حبیبی، م؛ حسینخانی، ح؛ مهدوی، س؛1386. بررسی اثر زمان پرس و مقدار چسب بر ویژگی های تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) ساخته شده از کلش برنج، نشریه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 22، شماره1 ، صفحه61-51.
4- دوست حسینی، ک ؛ ١٣٨٦ . فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی، انتشارات دانشگاهتهران؛ ٦٤٨ صفحه.
5- روشنی زرمهری، ع؛ 1368 . بررسی استفاده از گونه های تاغ و صنوبر در ساخت تخته خرده چوب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
6- عنایتی، ع؛ 1388. جزوه  درسی تخته فیبر پیشرفته. دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
7- نور بخش، ا؛ کارگر فرد، ا؛ 1385. اثر دانسیته و زمان پرس بر ویژگی های تخته خرده چوب عایقی از گونه صنوبر. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد 21، شماره2، صفحه122-115 .
8- Ashori, A., Nourbakhsh, A. 2008. Effect of press cycle and particleboard made from the unde utilized low-quality raw materials. Industrial crops and products.28.225-230.
9- Canadido, L. S., Satio, F., 1990. Influence of strand thickness and board density on the orthotropic properties of oriented strand board. Journal of the japan wood.; Tokyo, V. 36,N.8, p. 632-636.
10- European Standard EN 310. 1993, Wood Based Panel. Department of modulus of elasticity in bending and of bending strength. CEN European Committee for Standardization. Brussels. Belgium.
11- European Standard EN 312-2,1996. Particleboard Specifications part2: requirements for general purpose boards for use in dry conditions. CEN European Committee for Standardization. Brussels. Belgium.
12- European Standard EN 312-3,1996. Particleboard Specifications part3: requirements for boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. CEN European Committee for Standardization. Brussels. Belgium.
13- European Standard EN 312-4,1996. Particleboards Specifications part4: requirements for load-bearing boards for use in dry conditions. CEN European Committee for Standardization. Brussels. Belgium.
14- European Standard EN 317. 1993, Particleboard and fiberboards. Determination of swelling in thickness after immersion in water. European Committee for Standardization. Brussels. Belgium.
15- European Standard EN 319. 1993, Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board. CEN European Committee for Standardization. Brussels. Belgium.
16- European Standard EN 326-1. 1993, Wood based panels. Sampling, cutting and inspection. Sampling and cutting of test pieces and expression of test results.
17- Hiziroglu, S., Jarusombuti, S., Fuengrivat, V., Bauchongkol, P., Soontonbura, W.,Darapak, T., 2005. Properties of bamboo- rice straw- eucalyptus composite panels. Forest Prod. J. 55(12), 221- 225.
18- Lehmann, L., Heebink., 1977. Factor affecting Particleboard pressing time Interaction with catalyst system. VSDA for, serv. Res. Pap. FPL. 208. For lab. Madison WLS.
19- Moslemi, A. A., 1974. Particleboard, Vols. 1 and 2. SourthenillionisUniu. Press Carbondale, lllinois.
20- Nemli, G., 2002. Factors affecting the production of E 1 type particleboard. Turk. J. Agric. For. 26 (1), 31-36.
21- Nemli, G., Zekovic, E., Aydin, I., 2007. Some of the parameters influencing surface roughness of particleboard. Building and environment Journal.40 (10) 1337-1340.
22- Neusser ¸H., Krames¸V., Haidinger¸ K., and Serentschy¸ W.,1969.The character of particle and its influence on quality of  surface layers of particleboard.Holzforsch Und Holzverwest.21(4):81-94
23- Zhou, D., 1986. A study of Oriented Strand Board made from hybrid poplar. Holz als Roh-und werk stoff. 48(1990).  29