بررسی زیست سنجی الیاف و ترکیبات شیمیایی پوست و ساقه بدون پوست پنبه رقم ساحل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم و تکنولوژی خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناس ارشد خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور تعیین ابعاد الیاف، ویژگی های فیزیکی و ترکیبات شیمیایی پوست و ساقه بدون پوست پنبه رقم ساحل نمونه های مورد نظر تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی الیاف ساقه پنبه بدون پوست نسبت به الیاف پوست بیشتر بود، در حالی که پوست الیاف بلندتری داشت. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که الیاف ساقه پنبه بدون پوست و پوست به ترتیب در ردیف الیاف کوتاه و متوسط قرار می گیرند. ضرایب درهم رفتگی و نسبت رانکل در الیاف پوست بیشتر بودند در حالی که ضریب انعطاف پذیری در الیاف ساقه پنبه بدون پوست بیشتر از الیاف پوست بود. ضمن اینکه با افزایش قطر ساقه پنبه میزان پوست نسبت به ساقه آن کاهش می یابد. ساقه های با قطر زیادتر در مقایسه با ساقه های کم قطرتر، چگالی خشک بیشتر و همکشیدگی و واکشیدگی حجمی بیشتری داشتند، اما چگالی بحرانی و ظاهری همراه با میزان تخلخل در ساقه های کم قطرتر بیشتر بود.میزان ترکیبات شیمیایی پوست و ساقه بدون پوست این رقم به ترتیب به شرح زیر تعیین شدند: سلولز 27/39% و 38/48%، لیگنین 93/23% و 89/21%، مواد استخراجی 06/6% و 23/3%، میزان خاکستر36/6% و 85/1%، مواد قابل حل در سود سوزآور یک درصد 35/48% و 275/21% و مواد قابل حل در آب داغ 48/19% و 68/9% . اگرچه ساقه پنبه بدون پوست از لحاظ ویژگی های شیمیایی برای خمیرسازی نسبت به پوست آن مطلوب تر است اما پوست از جنبه بلندی الیاف برتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Ali.M, Byrd, M. and H.Jameel.2002. Chemimechanical Pulping of Cotton Stalks. Presented At the 2002 TAPPI Pulping Conference  Proceedings.
2-Ali.M,Byrd.M.and H. Jameel .2001.Soda–AQ Pulping of Cotton Stalks. Presented At the 2001 TAPPI  Fall Technical Conference.   
3-Amiri, S.1384. Investigation on Pulp Provision From Soda Pulping Cotton Stalk. Iranian Journal of  Wood and Paper Science Research. Research Institute of  Forests and Rangelands. 20(2). 185-206.   
4-Hosseini, Z. 1379. Fiber Morphology in Wood and Pulp. Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resources, Gorgan. 288p(In Persian).
5- Khajeh pour,M.R.1385. Industrial Plants. Iranian Academic Center for Education, Culture& Research Isfahan Univercity Branch.564p
6-Najafian Ashrafi, M.,Resalati, H., and Hosseini,Z .1384.The Effects of Some Process Variables on Populus nigra APMP Pulp Yield and Brightness. Iranian Journal Natural Resources. 58: 3 . 645-656 ( In Persian).
7-Parsapajouh, D.1373. Wood Technology. Tehran University Publication, 404 p .
(In Persian). 
8-Robert.W.Hurter,P.Eng,2006. Nonwood Plant Fiber Characteristics Agricultural Residues, Tappi 1997 Nonwood  Short Course Notes.
9-Salehi,K., Hosseinzadeh, A., and Familian, H. 1383. Study On Cotton Stem For Cellulosic Industries. Iranian Journal of  Wood and Paper Science Research.18: 2. 239-266(In Persian).
10-Saraeyan, A., Kamrani, S.1386. Agricultural Residues Usable in Wood and Paper Industry, Research in Golestan Province. Scientific- Agricultural and Environmental Dehati  Magazine. 5:50.27-32.( In Persian).
11-Shakooie, M.1376.Comprative Study of Soda and Kraft Pulping of Cotton Stalks. M.Sc Thesis in Wood and Pulp Technology. Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resources. Gorgan.122p.
12-Ververis,C.,Georghiou,K.,Christodoulakis,N.,Stantas,P.,andR.Stantas.2004,Fiber     Dimensions, Lignin and Cellulose Content of Various Plant Materials and their Suitability for Paper Production. Industrial Crops and Products 19 (2004) pp 245-254.    
13-TAPPI Test Methods. 2000-2001.Tappi Press.Atlanta, Ga. USA