تعیین شاخص‌های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای چوب خشک‌کنی کوره در کشور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 - دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه پیام نورتهران

4 - استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

تعیین شاخص‌های موثر در انتخاب محل استقرار واحدهای چوب خشک‌کنی کوره در کشور هدف این بررسی بوده است. برای این منظور، پس از بررسی‌های میدانی و بازدید از واحدهای مستقر در کشور 5 گروه عمده “مواد و محصولات، نیازهای زیر ساختی، فنی و انسانی، اقتصادی و مالی و قوانین و مقررات” و 35 شاخص مهم شناسایی شدند. درجه اهمیت (وزن) این شاخص‌ها با دریافت و اعمال نظر کارشناسان کلان‌نگر در بخش صنایع چوب و چوب خشک‌کنی و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) تعیین شدند. نتایج نشان می‌دهد از بین 35 شاخص تاثیرگذار در انتخاب محل استقرار واحدها، به‌ترتیب شاخص‌های کیفیت مواد اولیه (152/0)، هزینه خرید مواد اولیه (118/0)، هزینه زمین (105/0)، سوددهی (067/0)، اطمینان از عرضه مواد اولیه(061/0) و میزان فروش(057/0) در بالاترین درجه و اولویت قرار می‌گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


1- Alishahi, M. SH. 2008. Future of Iran Furniture Industry. Iran Wood, Furniture and Paper Industry MAG, 39:49-80. (In Persian).
2- Asgharpour, M. 1998. Multi-criteria decision making. University of Tehran. 398 p. (In Persian).
3- Azizi, M., Amiri, S., Memariani, A. 2004. Decision making for selection of suitable location for plywood and veneer manufacturing units in iran. Journal of Iranian Natural Resources, Vol. 57, No: 3. (In Persian).
4- Azizi, M., Amiri, S., Faezipour, M. 2002. Determination of effective criteria for location selection of plywood  and veneer units by AHP Method. Journal of Iranian Natural Resources, Vol. 55, No:4, p543-556. (In Persian).
5- Burdurlu.E., Ejder.E., 2003. An location choice for furniture industry firms by using Analytic Hierarchy Process(AHP) method. G.U., Journal of Science, N.16(2): 369-373.
6- Dadras. K, 2006. Analytical hierarchy process in flexible production.
7- Ghodsipour, H. 2000. Analytical Hierarchy Process. Amir Kabir Univ. press, 220 p (In Persian).
8- Haksever, C., Render, B., Russell, R.S., Murdick, R.G., 1990. Service Management and operations. Prentice Hall, Upper Saddle River, Newjersey.
9- Karimi Aliziei, H. 1994. Location imperatives switching wood unit. Collections of the first international seminar on forest and industry. 780-793. (In Persian).
10- Kotler, p., and Keller, K. L., 2009. Marketing Management. Pearson Education International (Prentic Hall), New Jersey. Pp: 347 – 564.
11- Lin, W., Carino, H.F., Muehlenfeld, K.J., 1996. OSB/Location: Acomputer model for determining optimal oriented strand board plant location and size, Forest Products Journal, 46 (2): 71-78.
12- Memariani, A., Azar, A. 1995. Analytical Hierarchy Process new technique for group decision. Journal of Knowledge Management. No: 22. 28-32. (In Persian).
13- McCauly, C.K., Caulfield, J.P., 1990. Using mixed integer programming to determine the optimal location for an oriented strand board plant in Albama, Forest Products Journal, 40 (2): 39-44.
14- Michael, j.H., Teitel, J., Granskog, j.E.,1998. Production facility site selection factors for texas value-added wood producers. Aforest Product Journal, 48(7/8):27-32.
15- Modarres, M., Asefvaziri, A. 1990. Feasibility of industrial design - design build industry. . Sharif University of Technology. 224 p. (In Persian).  
16- Ramezanzade, M., 2009. A study of Criteria identification and Location Selection for MDF Industry. Case of the study: Mazandaran Province. A Thesis submitted for degree of M.Sc. In Natural resources Engineering wood and paper science and technology. Tehran University. 94 p. (In Persian).
17 - Ratnasingam, J. 1999. Furniture Costing in Perspective. Sys Data Network Sdn Bhd (Press Co.), Kuala Lumpur. Pp: 54 – 63.
18- Saaty, T.L., 2000. Decision making for leaders, RWS Publications, Pittsburgh,PA,323 pp.
19- Yang, T., Chen, M., Hung, C., 2007. Multiple attribute decision-making methods for the dynamic operator allocation problem, J. Mathematics and Computer in Simulation, No. 73:285-299.
20- Ziaie, M. 2009. Evaluation of World Furniture Market (1997-2007). Strategic players and Situation of Iran, Iran Wood, Furniture and Paper Industry MAG, 49: 50-85.