بررسی واردات چوب و کاغذ و فرآورده های آنها در جهان و ایران از 1377 تا 1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل

چکیده

کشورهای برتر واردکننده فرآورده‌های چوب و کاغذ جهان با این بررسی مشخص می‌شود. شناسایی این کشورها اهمیت زیادی در تجارت این فرآورده ها دارند. حال پرسش اساسی این است که وضعیت واردات انواع فرآورده های چوب وکاغذ در مناطق مختلف جهان چگونه است و در این باره کدام کشورها مهم می باشند؟ رتبه بندی مناطق مختلف جهان با محاسبه درصد و میانگین میزان واردات انواع فرآورده‌های آن‌ها و همچنین بر پایه آمار ده ساله (1377 الی 1386) انتشار یافته سازمان (فائو) انجام شد. نرخ تغییر درصد و میزان واردات سالانه بر پایه فرمول پرداخت یکبار محاسبه شد و از ضریب تبیین برای تعیین همبستگی افزایشی قیمت وارداتی استفاده شد.  نتایج نشان می‌دهد که واردات بیشتر فرآورده ها روند افزایشی داشته است و با نوسان کم، بازار پایداری داشته اند. چین و آلمان مهم ترین واردکننده جهان می باشد و کشورهایی مانند فرانسه-ایتالیا، ژاپن، کانادا- بلژیک- هلند، اتریش، جمهوری کره، مکزیک و دانمارک واردکنندگان برتر بعدی می‌باشند. سرعت رشد واردات کشورهای آسیایی بیشتر از دیگر قاره‌ها بوده است. کارآمدی واردات چوب و کاغذ ایران به خاطر رتبه بالای آن در فرآورده‌های با ارزش افزوده زیاد، پایین است. رویدادهای سیاسی پس از 1380 و افزایش قیمت انرژی باعث افزایش واردات با قیمت بیشتر شده است و روند قیمت ها با ضریب تبیین بالا افزایشی می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Bayatkashkoli, A., Amiri,S., Faezipur,M., and  Dosthosyni,K.2006. Marketing assessment of poplar small diameter timber and its products in IRAN. Natural resources journal of IRAN.59:4.41-57. (In Persian)
2-Carlos A., 2002, paper and Pulp-Foreign Trade,   Forestry products, Industrial operations divisions2, sector Department1, GESIS/AO2, Brazil
3- FAO. 2009. Statistical data; production of selected forest products, http://faostat.fao.org, Food and Agriculture Organization of the United Nation.
4-Jeffrey B. and Robinson C. 2006. Forest and forest products trends, Vermont sustainable Jobs fund, us.
5-Jenkins M. 2005. Market options and barriers for Timber and sawnwood from machocan…Mexico, Tropical Rural latinoamericana, Forest Trends,mexic.
6-Koplan S., Okun D.T., Bragg L.M., Miller M.E. and Hillman, JA. 2002. Industry and trade summary: wood pulp and waste paper, USITC Publication 3490, office of industries u.s. international trade commission Washington, DC20436.
7-Lombard B. and Akim E. 2006. Pulp and Paper Markets, confederation of European paper industries .Belgium.
8- Peck T., 2001. The international timber trade, Wood head publishing limited, Cambridge England.
9- Sun X., Katsigris E. and White A. 2004. Meeting china’s demand for forest products: an over view of import trends of entry, and supplying countries, with emphasis on the Asia pacific region. Meeting china’s demand for forest products international forestry Review, vol.6 (3-4), center for International forestry Research (CIFOR), china.