بررسی چگونگی تدوین برنامه خشک کردن چوب تبریزی (Populus nigra) به ضخامت اسمی 5 سانتی‌متر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 - استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

چوب صنوبر (تبریزی) (Popoulus nigra) با برش تجاری به ضخامت 5 سانتی‌متر از منطقه طالقان واقع در غرب کرج، تحت سه برنامه مختلف شامل T8-F4 (برنامه پیشنهادی FPL[1] برای تبریزی) T9-F4, T8-F5 به منظور دستیابی به مطلوب‌ترین برنامه کوره به گونه‌ای که کیفیت چوب را در حد مطلوب حفظ کند تا رطوبت نهایی 2±11 درصد خشک شد.
دمای خشک اولیه در سه برنامه به ترتیب 54، 54 و 60 درجه سلسیوس و دمای خشک نهایی به ترتیب 82، 82 و 71 درجه سلسیوس منظور شد. شدت پیچ خوردگی‌ها، شان‌عسلی و ترک‌های سطحی در تخته‌های خشک شده اندازه‌گیری شد و تجزیه و تحلیل نتایج انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که در هر سه برنامه میزان تغییرات معایب ایجاد شده در چوب‌های خشک شده نسبت به پیش از خشک کردن در دامنه قابل قبول مشخصه‌های کمی و کیفی قرار دارد ولی در برنامه T9‌-F4عیب‌ شان عسلی که بسیار با اهمیت بوده و تا اندازه زیادی از کیفیت تخته‌ها می‌کاهد کمتر از دیگر برنامه‌ها دیده شد؛ در حالی که در مورد دیگر عیب‌ها تفاوت محسوسی به چشم نخورد. لذا، برنامه T9‌-F4 به عنوان برنامه بهینه توصیه می‌شود. در ضمن اعمال تیمار متعادل‌سازی به مدت 24 ساعت نیز توصیه می‌شود.
  

کلیدواژه‌ها


1- ابراهیمی، قنبر، 1362، چوب­خشک­کنی در هوای آزاد، انتشارات علمی و فنی، 253 صفحه.
2- ابراهیمی، قنبر، 1370، فرایند انتقال سیال در چوب، انتشارات دانشگاه تهران، 290 صفحه.
3- ابراهیمی، قنبر، فائزی­پور، مهدی، 1382، چوب­خشک­کنی در کوره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 460 صفحه.
4- چاوش­اکبری، مزدا، 1379، تدوین برنامه خشک­کنی چوب بلوط به ضخامت 5 سانتی­متر در کوره، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
5- خرسنداعلم، مصطفی، 1380، تدوین برنامه خشک­کنی چوب افرا پلت به ضخامت 5 سانتی­متر، دانشگاه تربیت مدرس.
6- مدهوشی، محراب،1375، تدوین برنامه خشک­کنی چوب راش به ضخامت 5 سانتی­متر در کوره، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
7- نجفی، هومن، 1378، تدوین برنامه خشک­کنی چوب بلوط به ضخامت 32 میلی­متر در کوره، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
8- Ebrahimi, Ghanbar, 1362, Air Drying of Lumber, Scientific and Technical Press, 253 Pages. (In Persian)
9- Ebrahimi, Ghanbar, 1370, Transport Processes in Wood, Tehran University Publications, 290 Pages. (In Persian)
10- Ebrahimi, Ghanbar, Faezipoor, Mehdi, 1382, Kiln Drying Lumber, Tehran University Publications, Second Edition, 460 Pages. (In Persian)
11- Chavoshakbari, Mazda, 1379, Establishing kiln drying schedule for Oak lumber of 5 cm in thickness, Thesis Presented for the Degree of Master of Science, Islamic Azad University. (In Persian)
12- Khorsandalam, Mostafa, 1380, Establishing kiln drying schedule for Maple lumber of 5 cm in thickness, Thesis Presented for the Degree of Master of Science, Tarbiat Modares University. (In Persian)
13- Madhooshi, Mehrab, 1375, Establishing kiln drying schedule for Beech lumber of 5 cm in thickness, Thesis Presented for the Degree of Master of Science, Tarbiat Modares University. (In Persian)
14- Najafi, Hooman, 1378, Establishing kiln drying schedule for Oak lumber of 32 mm in thickness, Thesis Presented for the Degree of Master of Science, Tarbiat Modares University. (In Persian)