ردیابی و همانند سازی شکل گیری پوسته خشک در فرایند چوب خشک کنی با بهره‌گیری از طیف سنجی با اشعه x

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران

2 استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، شکل‌گیری و پسروی پوسته خشک در ضخامت تخته های راش و نوئل طی خشک شدن با بهره‌گیری از روش طیف سنجی با اشعه x بررسی شد. چهار سطح از شش سطح تخته ها با ضخامت 25 میلی متر با رزین اپوکسی اندود شد تا شار رطوبت تنها در جهت ضخامت انجام گیرد. از روش خشک کردن با روش جابجایی هوای گرم در دمای خشک 60 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 70% برای خشک کردن تخته ها بهره‌گیری شد و عملیات اسکن نیز هر یک ساعت تا رسیدن پوسته خشک به مغز تخته ها انجام شد.
نتایج نشان داد که پوسته خشک در راش سریع تر از نوئل شکل می‌گیرد ولی زمان رسیدن آن به مغز تخته ها در تخته نوئل سریع تر است. همچنین، الگوی گسترش ضخامت پوسته خشک در دو گونه متفاوت بود بدینگونه که در کاج نوئل در آغاز با یک شرایط پایدار همراه بود که ناشی از جریان توده ای سریع آب آزاد در آن نسبت به راش است. به طور کلی می توان گفت که عامل کنترل‌کننده در رسیدن پوسته خشک به مغز تخته ها، ضریب انتشار چوب نسبت به عبور بخارآب است، نه ضریب نفوذپذیری آن.

کلیدواژه‌ها


1- Keey, R.B., Langrish, T.A.G. and Walker, J.C.F., 2000. Kiln-drying of lumber, Springer series, 312p.
2- Remond, R., Mougel, E. and Perre, P., 2005. Using the concept of thin dry layer to explain the evolution of thickness, temperature and moisture content during convective drying of Norway spruce boards, LERMAB (Laboratory of Wood Science), ENGREF, Nancy, France
3- Rosenkilde, A. and Glover, P., 2002. High resolution measurement of the surface layer moisture content during drying of wood using a novel magnetic resonance imaging technique, Holzforschung, 56: 312-317.
4- Rosenkilde, A., Jean Philippe, G. and Amanda, B., 2004. Measurement of moisture content profile during drying of scots pine using magnetic resonance imaging, Holzforshung, 58: 138-142.
5- Wiberg, P. and Moren, T.J.,1999. Moisture flux determination in wood during drying above fiber saturation point using CT-scanning and digital image processing. Holz als Roh-und Werkstoff, 57: 137-144.
6- Wiberg, P., Sehlstedt-Persson, S.M.B. and Moren, T.J., 2000. Heat and mass transfer during sapwood drying above the fiber saturation point, Drying Technology, 18(8): 1647-1664