بررسی امکان استخراج، شناسایی و حذف رزین‎های موجود در خمیرکاغذ کرافت مخلوط گونه‎های پهن برگ استوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی گرگان، واحد گنبد

2 - استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش رزین‎های موجود در خمیر کاغذ کرافت تولیدی از مخلوط گونه‎های پهن برگ استوایی در مراحل مختلف تهیه خمیر استخراج، اندازه‌گیری و شناسایی شدند. شناسایی و تجزیه این رزین‎ها در مراحل مختلف خمیر کاغذسازی با بهره‌گیری از دستگاه پیرولیز کننده متصل به کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی (Py – GC – MS) انجام شد.         به طورکلی در این پژوهش دو نوع رزین شناسایی شد: (1) میزان اندکی از رزین واکنش ناپذیر و غیرقابل دسترس دامار که تنها به صورت متمرکز در مواد وارده تمیزکننده‌های مرکز گریز یافت شد، و (2) میزان زیادی از اسیدهای چرب، الکل‎‏های چرب و استرول‎ها. نتایج نشان داد که این نوع رزین‎ها را می‌توان با بهره‌گیری از مواد شیمیایی برای مثال از راه افزودن مواد فعال کننده سطح حذف کرد. نتایج آزمایشها نشان دادند که افزودن مواد فعال کنندة سطح، سبب افزایش خروج مواد استخراجی از خمیرکاغذ و کاهش میزان مصرف مواد شیمیایی در مرحله رنگ بری آن می شود.  

کلیدواژه‌ها


1- Tao, C., Zhao, W., Ying, Z., Colette, B., Omar, K.A., Eric, Y., Larry, N., 1995. Using solid-phase extraction to assess why aspen causes more pitch problems than softwood in kraft pulping. TAPPI J. 78:43
2- Paavilainen, L., 2003. Quality-competitiveness of Asian – fiber raw materials in different paper grades. Jaakko Pöyry Mag. Oy. 98: 4-8
3- Jahan M. Sarwar., 2008. Sabina Rowshan, Rubaiyat Arjumand, Alkaline Pulping and Bleaching of Acacia auriculiformis Grown in Bangladesh, Turk J. Agric. For., 32 339-347
4- Ernst, L., 1996. Preface A: Definitions of Wood Resin and Its Components, in Pitch Control, Wood Resin and Deresination, Atlanta, USA, TAPPI Press, Vii-x.
5- Ernst, L.B., 2002. Pattern of parenchyma and canal resin composition in softwoods and hardwoods, J. Wood Sci. 18:167-170
6- Malinen, R.O., Pisuttipiched, S.,  Kolehmainen, H., Kusuma, F.N., 2006. Potential of Acacia species as pulpwood in Thailand, Appita J. 59:190-196.
7- Gullichsen, J., Fogelholm, C.J., 1999. Chemical Pulping. In: Papermaking Science  and Technology. Eds. Gullichsen, J., Paulapuro, H. Fapet Oy, Helsinki. pp. 374-401
8- Sjöström, E., 1993. Wood Chemistry: Fundamentals and Applications. Academic Press, New York, 259 p.
9- Reeve, D.W., 1996. Introduction to the principles and practice of pulp bleaching. In: Pulp Bleaching, Principles and Practice. Eds. Dence, C.W., Reeve, D.W. TAPPI Press, Atlanta. pp. 36-79
10-Marques, M.M., Furtado, F.P., 1995. Influence of acacia wood extractives on pulping process-comparative study with eucalyptus glotulus. The 8th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Vol. II. Helsinki, Finalnd
11-Hardell, H.L., 1993. Characterization of impurities in pulp and paper products using pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry, including direct methylation, J. Anal. Appl. Pyrolysis. 27:73-85.
12-Challinor, J.M., 1996. Characterisation of wood extractives by pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry of quaternary ammonium hydroxide extracts, J.Anal. Appl. Pyrolysis. 37:1-13
13-Del Rio, J.C., Gutierreza, A., Gonzalez-Vilaa, F.J.,1999. Analysis of impurities occurring in a totally chlorine free-bleached Kraft pulp, J. Chromatogr. A. 830: 227–232
14-Del Rio, J.C., Gutierreza, A., Gonzalez-Vilaa, F.J., Martina, F., Romero,J., 1998.  Characterization of organic deposits produced in the kraft pulping of Eucalyptus globulus wood, J. Chromatogr. A. 823:457–465
15-Holmbom, B., 1996. Resin Reactions and Deresination in Bleaching In: Pitch Control, Wood Resin and Deresination. Eds. Ernst, L., Back, L., Allen, H. TAPPI Press, Atlanta. pp.198‑221.