بررسی میزان اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده‌های چند سازه چوبی، دانشگاه منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه شیمی، دانشگاه منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور شناسایی کمی و کیفی اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلندمازو، نمونه‌های پوستاز پارسل یک سری جنگل آموزشی دکتر بهرام نیا (شصت کلاته) جمع‌آوری شد که در حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی استان گلستان قرار دارد. به منظور استخراج تانن در آزمایشگاه از حلال‌ها بهره‌گیری شد و نوع حلال به کار برده شده در این بررسی به عنوان عامل متغیر در نظر گرفته شد. با توجه به ترکیب‌های متنوع پوست، روش استاندارد TAPPI(T264-om-88) برای تعیین مواد استخراجی پوست به کار رفت. استخراج بر روی 20 گرم ماده خشک اولیه به مدت 5 ساعت با دستگاه سوکسله انجام شد. عصاره استخراج شده با حلال‌های آب داغ، متانول و آب-متانول(1:1) به ترتیب برابر2±25 ، 2±20 و 2± 18 درصد بود. میزان اسید تانیک موجود در عصاره‌های یاد شده از نظر کمی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا محاسبه شد و ساختار آن با دستگاه طیف‌سنج FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حلال آب-متانول بهترین حلال برای استخراج تانن می‌باشد و میزان اسید تانیک استخراج شده در طول موج بیشینه 250 نانومتر و بهره‌گیری از نظام گرادیانی در حلال‌های آب-متانول، متانول و آب به ترتیب شامل 2±70، 2±30 و 2±5 درصد بود و میزان تانن موجود در پوست با بهره‌گیری از حلال آب-متانول(1:1) بیشترین میزان و حدود 14 درصد دیده شد.  

کلیدواژه‌ها


- ترکمن، ج.، دوست حسینی، ک. و میرشکرایی، س.ا. 1382. بررسی تانن پوست درختان توسکا وبلوط به روش اسپکتروفتومتری. مجله منابع طبیعی ایران. جلد 56. شماره 3. 280-271.
2- خلخالی، ب. 1323. بررسی و تعیین مقدار تانن در انار ساوه. دانشگاه تهران. دانشکده داروسازی. پایان نامه برای دریافت درجه دکتری.
3- دوست حسینی، ک. 1380. فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی. انتشارات دانشگاه تهران. 648 ص.
4- متوسلیان، م. 1359. اندازه گیری مواد مستخرجه دانه بلوط برای ارزش غذایی و دارویی آن. دانشگاه تهران. دانشکده داروسازی. پایان نامه برای دریافت درجه دکتری.
5- میرشکرایی، ا. 1371. در ترجمه مبانی و کاربردهای شیمی چوب، شوستروم. ا. (مؤلف). مرکز نشر دانشگاهی تهران. 257ص.
6- موثق، ب. 1380. در ترجمه نگرشی بر طیف سنجی، پاویا، د.، لمیمن، گ و کریز، ج. (مؤلفین). انتشارات علمی و فنی. 650 ص.
7- Babayi, H., Kolo, I., Okogun, J.I and Ijahoj, J. 2004. The anti microbial activites of methanolic extracts of Eucalyptus camadulensis and Terminalia catappa against some pathogenic micro organisms. Biokemistri. 16(2):106-111
8- Belleau, G and Dadic, M. 1979. Determination of Tannic acid in Beer by High Performance Liquid Choromatograpy. ASBC. Journal 37(4):175-179
9-lee, W. j., and Lan, W. C. 2006. Properties of resorcinol–tannin–formaldehyde copolymer resins prepared from the bark extracts of Taiwan acacia and China fir.  J bioresource technology. 97. 257-264
10- Nishmoura, H., Nonaka, G.I and Nishoka, I. 1986. Scyllo-Quercus gallates and Hexahydroxy diphenoates from Quercus stenophylla. Faculty of pharmaceutical science.kyusha university Japan.
11- Pansera, M.R., Antoniolob, G., Atti-santos. A.C., Rossato, M., Atti-serafini, Land Cassel, E. 2004. Extraction of Tannin by Acacia mearnsii with Supercritical fluids. Brazilian Archives of Biology and Technology. 47(6):995-998
12- Scalbert, A., Monties, B and Faure, J.M. 1988. Poly phenols of Quercus Rober Adult tree and in vitro grown calli and shoots.Randoeuvreles-nancy cedex France.
13- Sowunmi.S.,Ebewele.R.O.,Peters.O.,and Conner.A.H.2000.Differential scanning calorimetry of hydrolysed mangrove Tannin. Polymer International. 49:574-578
14- Odenyo, A. A. and Osuji, P. O. 1998. Tannin-tolerant ruminal bacteria from East African rumimants. Can. J. Microbiol. 44: 905-909.
15- Onifade, K.R. 2001. Production of Tannin from the bark of Eucalyptus camadulensis. Au Jurnal of technology.5 (2)457-464.
16-Turley, D.J., Kelly, M. T. and Smyth, M. R. 1990. High- performance liquid chromatographic method for the comparison of tanning capacity of tannic acid batches used in the manufacture of pregnancy testing kits. J Chromatogr. 513: 263-269.
17-www.jordiflp.com
18- Yazaki, Y. Collins, P. J. and Iwashina, T. 1993. Extractves from Blackbutt (Eucalyptus Pilularis) Wood which Affect Gluebond Quality of Phenolic Resins. Holzforschung.47(5): 412-418.