بررسی شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مشتری در خرید مبلمان چوبی منزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه صنایع چوب ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز برای صاحبان صنایع با بالا رفتن اهمیت رضایت مشتری و گسترش آن، مفهوم مشتری‌مداری و رابطه مستقیم آن با کیفیت محصولات تولید شده یک ضرورت است. بدین‌ترتیب نه‌ تنها تعداد مشتریان فعلی حفظ بلکه افزایش خواهند یافت. هدف از این مطالعه، شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر و تأثیرگذار بر انتخاب مشتری در خرید مبلمان چوبی منزل بود که در قالب شش شاخص اصلی شامل: کیفیت، زیبایی، طراحی، خدمات پس از فروش، شرایط فروش و تبلیغات تحت بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این مطالعه، خریداران مبلمان از سه نقطه مهم تجاری شهر تهران شامل دلاوران، حسن‌آباد و یافت‌آباد بودند. حجم نمونه‌های مورد بررسی100 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه پرسش‌نامه بوده و همبستگی سؤالات پرسش‌نامه‌ها با ضریب آلفای کرونباخ 921/0 تأیید شد. برای بررسی تأثیر شاخص‌های مورد مطالعه بر خرید مبلمان از روش کی‌دو (x2) استفاده شد و رتبه‌بندی نهایی شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مشتری با آزمون فریدمن انجام پذیرفت. نتایج حاصل از رتبه‌بندی صورت گرفته نشان داد که مهم‌ترین شاخص مؤثر در انتخاب مشتری معیار‌های مربوط به زیر مجموعه زیباییمحصول است. در این زمینه عامل ظرافت نقش بسزایی را در خرید مبلمان از نقطه‌ نظر مشتریان دارد. همچنین پس از عامل ظرافت با توجه به عوامل زیرمجموعه هر یک از شاخص‌های موردبررسی به ترتیب عوامل استفاده از مواد اولیه مناسب در ساخت مبلمان، قیمت محصولات چوبی، ارگونومی، رضایت مشتری از خرید قبلی خود و تحویل فوری و به‌موقع محصولات از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در خرید مبلمان توسط مشتریان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


[1]      Tajdini, A., Rabie, D., Jahan Latibari, A. and Pourmousa, SH., 2011. Study on effective indexes on exports of wooden furniture in Iran, Journal of science and techniques in natural resources 6: 71-87. (In Persian).
[2]      Wan, Z. and Bullard, S.H., 2008. Firm size and competitive advantage in the U.S. upholstered, wood household furniture industry, Forest Products Journal 58: 91–96.
[3]      Grant Thornton, L.L.P., 2006. Survey of U.S. Business Leaders, 12th edition. Grant Thornton International, Chicago, IL, 16pp.
[4]      Huyett, W.I. and Viguerie, S.P., 2005. Extreme competition, The McKinsey Quarterly Number 1: 46–57.
[5]      Hart, C.W.L., 1995. Mass customization: conceptual underpinnings, opportunities and limits, International Journal of ServiceIndustry Management 6: 36–45.
[6]      Lihra, T., Buehlmann, U. and Graf, R., 2012. Customer preferences for customized household furniture, Journal of Forest Economics 18: 94–112.
[7]      Järvinen, E., Toivonen, R. and Enroth, R.R., 2001. Competence and image of wood on the German building material markets. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. 74p.
[8]      Kelly, A., O’Brien, K.A. and Teisl, M.F., 2004. Eco-information and its effect on consumer values for environmentally certified forest products, Journal of Forest Economics 10: 75–96.
[9]      Nemli, G., Hızıroglu, S., Serin, H., Akyu¨z, K.C., Akyu¨z, I. and Toksoy, D., 2007. A perspective from furniture and cabinet manufacturers in Turkey, Building and Environment 42: 1699–1706.
[10]  Fathollahzadeh, A., 2009. Standardization, a way to increase the quality of the wooden furniture manufacturing industry. The 2nd international conference on the world trade furniture, interior design. (In Persian)
[11]  Ng, B.K. and Kanagasundaram, T., 2011. Sectoral innovation systems in low-tech manufacturing: types, sources, drivers and barriers of innovation in Malaysia's wooden furniture industry, International Journal of Institutions and Economies 3: 549-574.
[12]  Ng, B.K. and Kanagasundaram, T., 2012. The dynamics of innovation in Malaysia's wooden furniture industry- Innovation actors and linkages, Forest Policy and Economics 14: 107–118.
[13]  Tu, Q., Vonderembse, M.A., and Ragu-Nathan, T.S., 2001. The impact of time-based manufacturing practices on mass customization and value to customer, Journal of Operations Management 19: 201–217.
[14]  Ladriere, J., 2001. The challenge: presented to cultures by science and technology. Translate, Sepordeh P.  Research institute of culture, art and communication. Tehran. 231 p. (In Persian).
[15]  McGann,J. 2004. Beauty, the irreal, and the willing assumption of disbelief, Journal of critical inquiry 30: 717-738.
[16]  Hajati Modaraee, S. and Jalalzadeh B., 2006. Defining aesthetic values in designing furniture for young families, Bagh-E-Nazar 3: 30-48. (In Persian).