بررسی تاثیرذرات نانو بنتونیت بر روی خواص کندسوز کنندگی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده

در این تحقیق خواص مقاومت به آتش تخته فیبر با دانسیته متوسط تیمارشده با نانوذرات بنتونیت مورد بررسی قرار گرفت. چسب استفاده شده در این تحقیق رزین اوره فرمالدهید به میزان 10%، و نانو بنتونیت در 5 سطح (0%، 5%، 10%، 15%، 20%) بر مبنای وزن خشک الیاف و به صورت مخلوط با رزین اوره فرمالدهید مورد استفاده قرارگرفت. فشار پرس 150 بار، دمای پرس 170 درجه سانتی‏گراد و در مدت زمان‌های 4، 5 و 6 دقیقه اعمال گردید. دانسیته تمامی تخته‏ها 7/0 گرم بر سانتی‏متر مکعب بود. خواص اندازه‏گیری‌شده شامل درصد کاهش وزن، زمان اشتعال، دوام شعله، زمان گدازش، و سطح کربونیزه‌شده بود. نتایج نشان داد که نانوبنتونیت تاثیر معناداری در بهبود خواص کندسوزی تخته‌فیبر با دانسیته‌ی متوسط دارد؛ بهترین خواص در سطح 10% به دست آمد و از این رو همین سطح برای استفاده در بخش صنعت توصیه می‌شود. استفاده از نانوبنتونیت بیش از 10% باعث کاهش چسبندگی و پرز دار شدن سطح تخته‏ها می‏شود.

کلیدواژه‌ها


[1]     Ayrilmis, N., Kartal, S.N., Laufenberg winady, J. E, and White, RH., 2005. Physical and mechanical properties and fire, decay, and termite resistance of treated oriented strandboard. Forest Products Journal 55(5): 74 – 81.
[2]     Gholamiyan. H., Taghiyari. H., and Taromiyan. A., 2009. Nano technology: a new technology toward improving consumption and production models in wood and furniture industry. Professional conference of Engineering Basij of Karaj Sepah. 10 p (In persian).
[3]     Haghighi Poshtiri A, Taghiyari H.R., and Karimi A.N., 2013. The optimum level of nano-wollastonite consumption as fire-retardant in poplar wood (Populus nigra). International Journal of Nano Dimension 4(2): 141 – 151.
[4]     Hasmin, R., Murphy, R.J., Dickinson, D.J., and Dinwoodie, J.M., 1994. The mechanical properties of boards treated with vapor boron, Forest Products Journal 44 (10): 14-19.
[5]     Levan, S. L., Kim, J.M., Nagel, R.J., Evans, J. M., 1996. Mechanical properties of fire- retardant- treated plywood after cycle temperature exposure. Forest Products Journal 46(5): 64- 71.
[6]     Mohebby, B., 2003a. Biological attack of acetylate wood, PhD. Thesis, Gottingen university, Gottingen 147p.
[7]     Mohebby, B., 2003b. Improving wood and ligno-cellulose materials. First national conference of Cellulose material. Pardis 3 of Tehran University, Rezvanshahr: 405-12/408. (In Persian).
[8]     Noori., P. 2012. Investigation of the effect of the treatment of nano-velastonit on Fire Retardant Properties of medium density fibers (MDF). MS thesis in Shahid Rajaee University. 90p. (In Persian).
[9]     Taghiyari, H.R., 2012. Fire-retarding properties of nano-silver in solid woods. Wood Science and Technology; 46(5): 939 – 952.
[10] Taghiyari, H.R,, Mobini, K., Sarvari Samadi, Y., Doosti, Z., Karimi, F., Asghari, M., Jahangiri, A., and Nouri, P., 2013. Effects of nano-wollastonite on thermal conductivity coefficient of medium-density fiberboard. Journal of Molecular Nanotechnology doi:10.4172/2324-8777.1000106.
[11] Rangavar, H., Taghiyari, H.R., and Abdollahi, A., 2012. Effects of nanosilver in improving fire-retarding properties of Borax in solid woods. International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterial 1(3): 159 – 167
[12] Wilkinson, G., 1996. Industrial protection of wood. Translated by Parsa. P., Faezipoor. M., & Taghiyari. H.R., Tehran University Press 657p. (In Persian).