بررسی تأثیر نوع و مقدار گچ بر ثبات ابعادی و خواص مکانیکی تخته‌های چوب گچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر نوع گچ بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه چوب گچ، از دو نوع گچ ساختمانی (جبل) و گچ میکرونیزه استفاده گردید. همچنین برای به دست آوردن مقدار مناسب گچ در ساخت تخته‌ها از سه سطح 5/2، 75/2 و 3 برابر گچ نسبت به جرم خشک ماده چوبی استفاده شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته شده بر اساس استاندارد اروپا (EN) بررسی گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که تخته‌های ساخته شده با گچ ساختمانی (جبل) خواص مکانیکی (مقاومت خمشی، مدول‌الاستیسیته و  مقاومت چسبندگی داخلی) بیشتری داشتند اما خواص فیزیکی (واکشیدگی ضخامت و جذب آب) آن‌ها در مقایسه با تخته‌های ساخته شده با گچ میکرونیزه بیشتر بود. همچنین مقدار مناسب استفاده از گچ در ساخت تخته‌های چوب گچ 75/2 برابر نسبت به جرم خشک خرده چوب‌ها به دست آمد

کلیدواژه‌ها


[1]     Espinoza-Herrera, R., and Cloutier, A., 2011. Physical and mechanical properties of gypsum particleboard reinforced with Portland cement. European Journal of Wood and Wood Products 69(2): 247–254.
[2]     Kim, S., Kim, J.A., An, J.Y., Kim, H.S., Kim, H.J., Deng, Y., Feng, Q., and Luo, J., 2007. Physico-mechanical properties and the TVOC emission factor of gypsum particleboards manufactured with Pinusmassoniana and Eucalyptus sp. Macromolecular Materials and Engineering 292: 1256-1262.
[3]     Doosthoseini K., 2007. Wood composite materials manufacturing and applications. University of Tehran press 619p.
[4]     Lee, B.H., Kim, H.S., Kim, S., Kim, H.J., Lee, B., Deng, Y., Feng, Q., and Luo, J., 2011. Evaluating the flammability of wood-based panels and gypsum particleboard using a cone calorimeter. Construction and Building Materials 25: 3044–3050.
[5]     Deng, Y., Furuno, T. and Uehara, T., 1998. Improvement of the properties of gypsum particleboard by adding cement, Journal of wood Science 44: 98-102
[6]     Deng, Y., Xuan, L., and Feng, Q., 2006. Effect of waterproof agent on gypsum particleboard properties. Holzforschung 60(3): 318–321.
[7]     Deng, Y., Furuno, T and Wu, Y., 2001. Effect of buffers on gypsum particleboard properties. Journal of wood Science 47: 356-361.
[8]     Li, G., Yu, Y., Zhao, Z., Li, J and Li, C., 2003. Properties study of cotton stalk fiber/gypsum composit. Cement and Concrete Research 33: 43–46.
[9]     Kim, S., 2009. Incombustibility, physico-mechanical properties and TVOC emission behavior of the gypsum–rice husk boards for wall and ceiling materials for construction. Industrial crops and products 29: 381–387.
[10] Zhang, Y., 1990. Compatibility of some wood species to the manufacture of gypsum bonded particleboard, Wood Industry 4(4): 3-7. (In Chinese).
[11] International Organization of Vine and Wine, OIV Statistical Report on World Vitiviniculture. www.oiv.int/oiv/files/0%20-%20Actualites/EN/Report.pdf. (2012).
[12] Food and Agriculture Organization of the United Nation, Agribusiness handbook Grapes & Wine. www.fao.org/docrep/012/al176e/al176e.pdf. (2009).
[13] EN 310., 1993. Wood based panels - Determination of modulus of elasticity and bending strength. European committee for standardization.
[14] EN 319., 1993. Particleboard and fiberboard - Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board. European committee for standardization.
[15] EN 317., 1993. Particleboard and fiberboard - Determination of swelling in thickness after immersion in water. European committee for standardization.
[16] ASTM C191., .1999. Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle.