سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری

3 دانشکده مهندسی چوب و فراورده های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 گروه چوب و کاغذ دانشگاه منایع طبیعی ساری

5 دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

6 گروه شیمی، دانشگاه گیلان

چکیده

کربنات کلسیم رسوبی به‌عنوان یک پرکننده معدنی دارای مصارف صنعتی فراوانی می­باشد. هدف از این تحقیق، اصلاح پرکننده­ی کربنات کلسیم رسوبی با نشاسته کاتیونی ذرت و پلی­اکریل­آمید کاتیونی به‌منظور ایجاد خصوصیت پیوندیابی هیدروژنی با الیاف سلولزی جهت استفاده در صنایع کاغذسازی بوده است. نمونه­ها­ی کربنات کلسیم رسوبی با استفاده از روش اصلاح همزمان با سنتز تولید شدند و نتایج نشان داد که با استفاده از روش کربنی­کردن آهک هیدراته می­توان از آهک صنعتی به نانو ذرات کربنات کلسیم رسوبی با ساختار مکعبی شکل دست‌یافت. طبق نتایج FESEM، با استفاده از این روش می­توان مورفولوژی و اندازه ذرات پرکننده را کنترل نمود. نتایج XRD و FT-IR حاکی از آن بودند که تمامی نمونه‌های سنتز شده دارای ساختار غالب کلسیت و مقدار اندکی از آراگونیت بوده‌اند. علاوه بر این، حضور ماده آلی در ساختار نمونه‌های اصلاح‌شده به‌وسیله تکنیک FT-IR مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات