نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگیری نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-194]
 • آثار کاغذی تاریخی اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 17-28]
 • آزمون کندشوندگی امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • آنتی باکتریال بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 145-162]
 • آنزیم آمیلاز تأثیر پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز و پالایش بر ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 507-519]
 • آنزیم سلولاز تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 207-215]
 • آهارزنی سطحی پتانسیل جایگزینی نشاسته با لیگنین‌های سودا و فرماسل در آهاردهی سطحی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای لاینر تولیدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 453-464]
 • آهار نشاسته اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 17-28]

ا

 • اتصال گوشه‌ای بهبود ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های فارسی قاب ساخته‌شده با MDF تحت بار کشش قطری با استفاده از پین فشرده صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 561-573]
 • اتوکلاو بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-282]
 • اتیلن وینیل استات ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 405-417]
 • ارس بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • ارگونومی شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 465-479]
 • اصلاح الیاف سلولزی بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]
 • الگوی رویش بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • الیاف بازیافتی نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-194]
 • الیاف بازیافتی استفاده از چسب سویا اصلاح شده در ساخت تخته فیبر از ترکیب الیاف چوب و کارتن کهنه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 247-257]
 • امواج تنشی ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 163-173]
 • انتشار صوت شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 465-479]
 • انرژی مصرفی شناسایی شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 391-403]
 • انیدریدمالئیک مقایسه اثر اصلاح دیواره ای با گلیسیدیل متاکریلات و انیدریدمالئیک بر خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی چوب پلیمر استایرن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 259-270]

ب

 • بازیافت بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-282]
 • باگاس امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • باندعرضی پوشش پلی‌وینیل‌کلرید با ویسکو‌سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 323-336]
 • بستنی چوبی شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 495-506]
 • بلند مازو ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 163-173]
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی شناسایی شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 391-403]

پ

 • پارامترهای ماشین کاری شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 465-479]
 • پالایش خمیرکاغذ تأثیر پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز و پالایش بر ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 507-519]
 • پالونیا تأثیر افزودن نانو چوب و نشاسته کاتیونی بر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره-ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 481-493]
 • پسماند ام‌دی‌اف بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-282]
 • پلاسما سرد شناسایی اثر تیمار پلاسما بر قابلیت رنگ‌پذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • پلی اسید استفاده از پلی‌اسید حاصل از لیگنین مالئیک‌دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 351-361]
 • پلی‌پروپیلن بررسی تأثیر استفاده از مالئیک انیدرید و اکسیدایزر در بهبود خواص کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن و نانوکریستال‌سلولز [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 299-307]
 • پلی‌کاپرولاکتون بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 363-374]
 • پلی‌لاکتیک اسید بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 363-374]
 • پلی‌وینیل‌کلرید پوشش پلی‌وینیل‌کلرید با ویسکو‌سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 323-336]
 • پوسیدگی مقایسه اثر اصلاح دیواره ای با گلیسیدیل متاکریلات و انیدریدمالئیک بر خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی چوب پلیمر استایرن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 259-270]
 • پوشش آکریلیک شناسایی اثر تیمار پلاسما بر قابلیت رنگ‌پذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • پوشش‌دار کردن بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]
 • پیمایش میدانی بررسی و تحلیل کمی وضعیت صنوبر کاری چهار استان کشور (مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان و اردبیل) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 375-389]
 • پین فشرده صنوبر بهبود ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های فارسی قاب ساخته‌شده با MDF تحت بار کشش قطری با استفاده از پین فشرده صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 561-573]

ت

 • تانن استفاده از چسب سویا اصلاح شده در ساخت تخته فیبر از ترکیب الیاف چوب و کارتن کهنه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 247-257]
 • تخته‌خرده‌چوب امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • تخته خرده چوب تأثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته‌شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • تخته خرده چوب پیش‌بینی مدول خمشی و مدول الاستیسته تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 283-297]
 • تخته فیبر ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 405-417]
 • تزریق اکسیژن بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 235-246]
 • تزریق دی‌اکسید کربن بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 235-246]
 • توموگرافی آکوستیک ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 163-173]
 • توموگرافی امپدانس الکتریکی ارزیابی مساحت چوب‌ برون درخت کاج سیاه (Pinus nigr) به روش توموگرافی امپدانس الکتریکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]
 • تیمار قلیایی تأثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته‌شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • تیوفانات‌متیل بررسی تاثیر ضدقارچ تیوفانات متیل بر کهنه‌سازی مرکب مازو کاغذهای تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 195-205]

ج

 • جت‌آب ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]
 • جفت کننده مالئیک انیدرید بررسی تأثیر استفاده از مالئیک انیدرید و اکسیدایزر در بهبود خواص کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن و نانوکریستال‌سلولز [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 299-307]
 • جهت برش ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]

چ

 • چرای دام بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • چسب چوب استفاده از پلی‌اسید حاصل از لیگنین مالئیک‌دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 351-361]
 • چسب دوستدار محیط زیست استفاده از چسب سویا اصلاح شده در ساخت تخته فیبر از ترکیب الیاف چوب و کارتن کهنه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 247-257]
 • چسبندگی شناسایی اثر تیمار پلاسما بر قابلیت رنگ‌پذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • چسبندگی سطحی شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 495-506]
 • چندسازه بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]
 • چوب برون ارزیابی مساحت چوب‌ برون درخت کاج سیاه (Pinus nigr) به روش توموگرافی امپدانس الکتریکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]
 • چوب پلیمر مقایسه اثر اصلاح دیواره ای با گلیسیدیل متاکریلات و انیدریدمالئیک بر خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی چوب پلیمر استایرن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 259-270]
 • چوب تبریزی بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]
 • چوب صنوبر تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 537-550]

ح

 • حجم برداشت بررسی و تحلیل کمی وضعیت صنوبر کاری چهار استان کشور (مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان و اردبیل) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 375-389]
 • حفاظت بررسی تاثیر ضدقارچ تیوفانات متیل بر کهنه‌سازی مرکب مازو کاغذهای تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 195-205]

خ

 • خصوصیات ساختاری بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]
 • خصوصیات عملکردی بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]
 • خط چسب تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 537-550]
 • خمیر جوهرزدایی شده تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 207-215]
 • خمیر سودای باگاس اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-130]
 • خمیر شیمیائی- مکانیکی و خمیر کرافت رنگ‌بری شده تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 207-215]
 • خمیر کارتن بازیافتی تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 207-215]
 • خمیرکاغذ OCC تأثیر پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز و پالایش بر ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 507-519]
 • خواص چسبندگی اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • خواص دینامیکی- مکانیکی نانوکامپوزیت‌های سه جزئی پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز: ساخت، بررسی خواص مکانیکی، دینامیکی- مکانیکی و ریخت‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 217-234]
 • خواص فیزیکی امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • خواص فیزیکی شیمیایی بررسی خواص میکروکریستال سلولز (MCC) تولید شده از الیاف باگاس با استفاده از هیدروکلریک اسید [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 441-452]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش داده شده با نانوذرات سلنیوم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 405-417]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی بررسی مقایسه‌ای اثر نوع پیش تیمار و شرایط فشرده‌سازی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب‌های پالونیا و صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 521-536]
 • خواص مکانیکی امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]
 • خواص ممانعتی مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش داده شده با نانوذرات سلنیوم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]

د

 • درخت خرما ارزیابی ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراج‌شده از ضایعات حاصل از هرس درخت خرما [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-107]
 • دستگاه صوت سنج شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 465-479]
 • دی آلدهید سلولز تهیه و بررسی خواص هیدروژل‌ مبتنی بر لیگنین آمین‌دار شده [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 551-560]
 • دیگ پخت بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-282]

ر

 • رگرسیون پیش‌بینی مدول خمشی و مدول الاستیسته تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 283-297]

ز

 • زئولیت امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان کند سوزکننده تخته‌خرده‌چوب حاصل از تفاله نیشکر [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 309-321]
 • زادآوری بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • زاویه تماس اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • زاویه تماس تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 537-550]
 • زبری‌سطح ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]
 • زبری سطح تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 537-550]
 • زیست‌تخریب پذیری بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 363-374]

س

 • سبک‌سازی ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 405-417]
 • سرعت برش ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]
 • سلولز خالص ارزیابی ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراج‌شده از ضایعات حاصل از هرس درخت خرما [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-107]
 • سلولزویسکوز پوشش پلی‌وینیل‌کلرید با ویسکو‌سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 323-336]
 • سیلیکات سدیم بررسی تأثیر عملکرد فاصله هوایی در جذب صوت پانل‌های آکوستیکی ساخته شده از الیاف نخل خرما [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 575-586]
 • سیمان بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی مدول خمشی و مدول الاستیسته تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 283-297]
 • شکاف‌برش ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]
 • شناسایی چوب شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 495-506]
 • شیف بیس تهیه و بررسی خواص هیدروژل‌ مبتنی بر لیگنین آمین‌دار شده [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 551-560]

ص

 • صنایع غذایی شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 495-506]
 • صنایع کاغذسازی شناسایی شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 391-403]
 • صوت ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 163-173]

ض

 • ضخامت فیلم اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • ضد باکتری بررسی عملکرد ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن تثبیت‌شده با مواد زیست‌تخریب‌پذیر لیگنوسلولزی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 337-350]
 • ضدقارچ بررسی تاثیر ضدقارچ تیوفانات متیل بر کهنه‌سازی مرکب مازو کاغذهای تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 195-205]
 • ضریب جذب صوت بررسی تأثیر عملکرد فاصله هوایی در جذب صوت پانل‌های آکوستیکی ساخته شده از الیاف نخل خرما [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 575-586]

ط

 • طیف‌سنجی مادون قرمز نانوکامپوزیت‌های سه جزئی پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز: ساخت، بررسی خواص مکانیکی، دینامیکی- مکانیکی و ریخت‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 217-234]

ظ

 • ظرفیت لنگر خمشی بهبود ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های فارسی قاب ساخته‌شده با MDF تحت بار کشش قطری با استفاده از پین فشرده صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 561-573]

ع

 • عمق‌برش ارزیابی پارامترهای ماشین‌کاری چوب و کیفیت سطح در فرآیند برش با جت‌آب بدون ماده ساینده [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 429-440]

ف

 • فرآورده مرکب بررسی تأثیر استفاده از مالئیک انیدرید و اکسیدایزر در بهبود خواص کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن و نانوکریستال‌سلولز [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 299-307]
 • فرآورده های چندسازه چوب استفاده از چسب سویا اصلاح شده در ساخت تخته فیبر از ترکیب الیاف چوب و کارتن کهنه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 247-257]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی شاخص‌های مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت صنایع کاغذسازی کاوه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 391-403]
 • فشرده‌سازی بررسی مقایسه‌ای اثر نوع پیش تیمار و شرایط فشرده‌سازی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب‌های پالونیا و صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 521-536]
 • فیزیکی مقایسه اثر اصلاح دیواره ای با گلیسیدیل متاکریلات و انیدریدمالئیک بر خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی چوب پلیمر استایرن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 259-270]

ق

 • قاب MDF بهبود ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های فارسی قاب ساخته‌شده با MDF تحت بار کشش قطری با استفاده از پین فشرده صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 561-573]
 • قابلیت آب‌گیری تأثیر پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز و پالایش بر ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 507-519]

ک

 • کاتالیزور استفاده از پلی‌اسید حاصل از لیگنین مالئیک‌دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 351-361]
 • کاج سیاه‌ ارزیابی مساحت چوب‌ برون درخت کاج سیاه (Pinus nigr) به روش توموگرافی امپدانس الکتریکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 73-82]
 • کارتن کنگره‌‌ای کهنه تأثیر افزودن نانو چوب و نشاسته کاتیونی بر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره-ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 481-493]
 • کاغذ ضد باکتری مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش داده شده با نانوذرات سلنیوم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]
 • کاغذ فلوتینگ اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-130]
 • کاغذ مغناطیسی بررسی عملکرد ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن تثبیت‌شده با مواد زیست‌تخریب‌پذیر لیگنوسلولزی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 337-350]
 • کاه‌گندم تأثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته‌شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • کربوکسی متیل سلولز بررسی عملکرد ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن تثبیت‌شده با مواد زیست‌تخریب‌پذیر لیگنوسلولزی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 337-350]
 • کلمات کلیدی: کاغذ بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 145-162]
 • کلمات کلیدی: مقاومت مکانیکی بررسی تأثیر نانو ولاستونیت بر میزان مقاومت به رطوبت در رنگ‌های سیلر-کیلر و سیلر- نیم پلی استر روی گونه‌های چوبی راش، صنوبر و نراد [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 175-184]
 • کیتوزان بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 145-162]
 • کیلر بررسی تأثیر نانو ولاستونیت بر میزان مقاومت به رطوبت در رنگ‌های سیلر-کیلر و سیلر- نیم پلی استر روی گونه‌های چوبی راش، صنوبر و نراد [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 175-184]

گ

 • گاه شناسی درختی بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-94]
 • گلیسیدیل متاکریلات مقایسه اثر اصلاح دیواره ای با گلیسیدیل متاکریلات و انیدریدمالئیک بر خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی چوب پلیمر استایرن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 259-270]
 • گونه تند رشد بررسی مقایسه‌ای اثر نوع پیش تیمار و شرایط فشرده‌سازی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب‌های پالونیا و صنوبر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 521-536]

ل

 • لاینر پتانسیل جایگزینی نشاسته با لیگنین‌های سودا و فرماسل در آهاردهی سطحی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای لاینر تولیدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 453-464]
 • لوله امپدانس بررسی تأثیر عملکرد فاصله هوایی در جذب صوت پانل‌های آکوستیکی ساخته شده از الیاف نخل خرما [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 575-586]
 • لیکور سیاه بهبود دوام طبیعی چوب نخل خرما در برابر موریانه ( Microcerotermes diversus) با تزریق لیکور سیاه کرافت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 45-56]
 • لیکور‌سیاه پهن‌برگان بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 235-246]
 • لیگنین بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 235-246]
 • لیگنین استفاده از پلی‌اسید حاصل از لیگنین مالئیک‌دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 351-361]
 • لیگنین تهیه و بررسی خواص هیدروژل‌ مبتنی بر لیگنین آمین‌دار شده [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 551-560]
 • لیگنین سودا پتانسیل جایگزینی نشاسته با لیگنین‌های سودا و فرماسل در آهاردهی سطحی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای لاینر تولیدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 453-464]
 • لیگنین فرماسل پتانسیل جایگزینی نشاسته با لیگنین‌های سودا و فرماسل در آهاردهی سطحی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای لاینر تولیدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 453-464]

م

 • ماشین دورکن شناسایی پارامترهای موثر میزان انتشار صوت در فرآیند ماشین کاری چوب با رویکرد ارگونومیک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 465-479]
 • مدول الاستیسیته پیش‌بینی مدول خمشی و مدول الاستیسته تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 283-297]
 • مدول خمشی پیش‌بینی مدول خمشی و مدول الاستیسته تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 283-297]
 • مرکب مازو بررسی تاثیر ضدقارچ تیوفانات متیل بر کهنه‌سازی مرکب مازو کاغذهای تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 195-205]
 • مرمت کاغذ بررسی تاثیر ضدقارچ تیوفانات متیل بر کهنه‌سازی مرکب مازو کاغذهای تاریخی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 195-205]
 • مساحت صنوبر کاری بررسی و تحلیل کمی وضعیت صنوبر کاری چهار استان کشور (مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان و اردبیل) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 375-389]
 • معایب درونی ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 163-173]
 • مقاومت کششی بررسی تأثیر استفاده از مالئیک انیدرید و اکسیدایزر در بهبود خواص کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن و نانوکریستال‌سلولز [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 299-307]
 • مقوای کنگره‌ای کهنه اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-130]
 • مکانیکی مقایسه اثر اصلاح دیواره ای با گلیسیدیل متاکریلات و انیدریدمالئیک بر خواص فیزیکی، مکانیکی و زیستی چوب پلیمر استایرن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 259-270]
 • موریانه بهبود دوام طبیعی چوب نخل خرما در برابر موریانه ( Microcerotermes diversus) با تزریق لیکور سیاه کرافت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 45-56]
 • میزان اسیدیته شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگی‌های کیفی چوب بستنی‌های وارداتی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 495-506]
 • میکروکریستال سلولز بررسی خواص میکروکریستال سلولز (MCC) تولید شده از الیاف باگاس با استفاده از هیدروکلریک اسید [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 441-452]

ن

 • نانو اکسید روی بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 145-162]
 • نانوالیاف سلولز اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 17-28]
 • نانوالیاف سلولزی نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-194]
 • نانو چوب تأثیر افزودن نانو چوب و نشاسته کاتیونی بر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره-ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 481-493]
 • نانوذرات سلنیوم مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش داده شده با نانوذرات سلنیوم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]
 • نانوذرات سیلیس اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-15]
 • نانوذرات سیلیس بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده‌شده با نانو ذرات سیلیس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-143]
 • نانو سیلیس بررسی تأثیر رسوب نانوسیلیس روی سطح الیاف سلولزی و خواص مکانیکی چندسازه-های سیمانی اتوکلاو شده در مقیاس صنعتی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 419-428]
 • نانوکامپوزیت نانوکامپوزیت‌های سه جزئی پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز: ساخت، بررسی خواص مکانیکی، دینامیکی- مکانیکی و ریخت‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 217-234]
 • نانوکامپوزیت بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 363-374]
 • نانوکامپوزیت مغناطیسی بررسی عملکرد ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن تثبیت‌شده با مواد زیست‌تخریب‌پذیر لیگنوسلولزی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 337-350]
 • نانو کریستال سلولز ارزیابی ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراج‌شده از ضایعات حاصل از هرس درخت خرما [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-107]
 • نانو کریستال سلولز بررسی عملکرد ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن تثبیت‌شده با مواد زیست‌تخریب‌پذیر لیگنوسلولزی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 337-350]
 • نانوکریستال‌سلولز بررسی تأثیر استفاده از مالئیک انیدرید و اکسیدایزر در بهبود خواص کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن و نانوکریستال‌سلولز [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 299-307]
 • نانوکریستال سلولز نانوکامپوزیت‌های سه جزئی پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز: ساخت، بررسی خواص مکانیکی، دینامیکی- مکانیکی و ریخت‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 217-234]
 • نانوکریستال سلولز بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 271-282]
 • نانوکریستال سلولز بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 363-374]
 • نانو ولاستونیت بررسی تأثیر نانو ولاستونیت بر میزان مقاومت به رطوبت در رنگ‌های سیلر-کیلر و سیلر- نیم پلی استر روی گونه‌های چوبی راش، صنوبر و نراد [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 175-184]
 • نخل شناسایی اثر تیمار پلاسما بر قابلیت رنگ‌پذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 109-120]
 • نخل خرما بهبود دوام طبیعی چوب نخل خرما در برابر موریانه ( Microcerotermes diversus) با تزریق لیکور سیاه کرافت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 45-56]
 • نخل خرما بررسی تأثیر عملکرد فاصله هوایی در جذب صوت پانل‌های آکوستیکی ساخته شده از الیاف نخل خرما [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 575-586]
 • نشاسته مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش داده شده با نانوذرات سلنیوم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-44]
 • نشاسته پتانسیل جایگزینی نشاسته با لیگنین‌های سودا و فرماسل در آهاردهی سطحی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای لاینر تولیدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 453-464]
 • نشاسته کاتیونی اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-130]
 • نشاسته کاتیونی تأثیر افزودن نانو چوب و نشاسته کاتیونی بر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره-ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 481-493]
 • نمونه برداری خوشه‌ای بررسی و تحلیل کمی وضعیت صنوبر کاری چهار استان کشور (مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه و زنجان و اردبیل) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 375-389]
 • نیم پلی استر بررسی تأثیر نانو ولاستونیت بر میزان مقاومت به رطوبت در رنگ‌های سیلر-کیلر و سیلر- نیم پلی استر روی گونه‌های چوبی راش، صنوبر و نراد [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 175-184]

و

 • ویژگی‌های فیزیکی تأثیر پیش‌تیمار آنزیمی با آمیلاز و پالایش بر ویژگی‌های آب‌گیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 507-519]
 • ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 121-130]
 • ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی استفاده از پلی‌اسید حاصل از لیگنین مالئیک‌دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 351-361]
 • ویژگی‌های مقاومتی نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 185-194]
 • ویژگی‌های مقاومتی تاثیراستفاده از آنزیم سلولاز برقابلیت آبگیری و ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذهای بکرو بازیافتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 207-215]

ه

 • هیدروژل تهیه و بررسی خواص هیدروژل‌ مبتنی بر لیگنین آمین‌دار شده [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 551-560]
 • هیدروکسید سدیم تأثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته‌شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 57-71]
 • هیدرولیز اسیدی بررسی خواص میکروکریستال سلولز (MCC) تولید شده از الیاف باگاس با استفاده از هیدروکلریک اسید [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 441-452]