اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد ثمریها

علوم و صنایع چوب و کاغذ استادیار- دانشگاه فنی و حرفه‌ای

isid.msrt.ir/114467
asamarihatvu.ac.ir
0000-00017831-9992

سردبیر

مجید عزیزی

مدیریت و اقتصاد استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mazizi
maziziut.ac.ir
0000-0001-5215-1298

دبیر اجرایی

پیام مرادپور

فراورده های مهندسی شده و ماشینکاری چوب استادیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~pmoradpour/publications
pmoradpourut.ac.ir
0000-0003-2813-5049

اعضای هیات تحریریه

کاظم دوست حسینی

خود چسبندگی ذرات لیگنوسلولزی در ساخت فراورده های مرکب چوبی استاد- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~doosthoseini
doosthoseiniut.ac.ir
0000-0002-6785-7020

قنبر ابراهیمی

مهندسی چوب استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~gha.ebrahimi
ghanbar.ebrahimiut.ac.ir
0000-0003-3227-5271

احمد جهان لتیباری

خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

karaj.iau.ir/faculty/jahan-latibari/fa
latibari.ajgmail.com

حسین رسالتی

تکنولوژی خمیر و کاغذ استاد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

bpmz.ir/ViewResearcher/View.aspx?rid=4553
hnresalatiyahoo.com
0000-0001-8442-473X

محمد غفرانی

علوم و صنایع چوب و کاغذ استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

www.sru.ac.ir/
ghofranisru.ac.ir
0000-0003-3590-175X

تقی طبرسا

تکنولوژی و مهندسی چوب استاد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

tabarsa.profcms.gau.ac.ir/
t.tabrasyahoo.com

یحیی همزه

مهندسی فرایند کاغذسازی استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~hamzeh
hamzehut.ac.ir
0000-0001-5237-9866

حبیب اله خادمی اسلام

علوم و صنایع چوب و کاغذ استاد- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

srb.iau.ir/faculty/h-khademi/fa
hkhademieslamgmail.com

مهران روح نیا

علوم و صنایع چوب و کاغذ استاد، دانشگاه آزاد کرج

faculty.kiau.ac.ir/roohnia/en
mehran.roohniakiau.ac.ir
0000-0002-7466-995X

علی بیات کشکولی

اقتصاد و مدیریت صنایع چوب استاد، دانشگاه زابل

profile.uoz.ac.ir/resume/ali.bayatkashkoli
ali.bayatkashkoligmail.com
0000-0071-6897-4551

سعید کاظمی نجفی

فراورده‌های چندسازه چوب استاد- دانشگاه تریت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/skazemi
skazemimodares.ac.ir
0000-0003-4434-0018

اسماعیل قاسمی

فرآورش پلیمرها استاد- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

isid.msrt.ir/30254
i.ghasemiippi.ac.ir
0000-0002-6024-7895

مریم قربانی کوکنده

حفاظت و اصلاح چوب استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/M.Ghorbani
ghorbani_maryyahoo.com
0000-0001-9991-925X

مهدی جنوبی

نانو کامپوزیت استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mehdi.jonoobi
mehdi.jonoobiut.ac.ir
0000-0003-3590-175X

سحاب حجازی

خمیر کاغذ و رنگبری، پالایشگاه زیستی لیگنوسلولزی دانشیار، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~shedjazi
shedjaziut.ac.ir
0000-0003-1986-1794

رضا اولادی

بیولوژی و آناتومی چوب دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/oladi
oladiut.ac.ir
0000-0002-8522-7321

حمید زارع حسین آبادی

کامپوزیت های چوبی و لیگنوسلولزی دانشیار- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hzareah/publications
hzareahut.ac.ir
0000-0001-7400-5638

محسن بهمنی جونقان

حفاظت و اصلاح چوب دانشیار- دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~bahmani
bahmani_mohsen_jyahoo.com

حمیدرضا رودی

فناوری سلولز و کاغذ دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

nte.sbu.ac.ir/~h_rudi
hrrudi2000gmail.com
0000-0001-9974-3338

مجید کیائی

علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد چالوس

teacher.iauc.ac.ir/teacher/138
mjd_kia59yahoo.com
0000-0001-9222-8069

پژمان رضایتی چرانی

صنایع خمیر و کاغذ گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران

www.bkatu.ac.ir/rezayati
p.rezayatigmail.com
0000-0002-8106-5484

اعضای هیات تحریریه بین المللی

میها هومار

علوم و صنایع چوب و کاغذ استاد- دانشگاه لیوبلینا

www.bf.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/zaposleni/424/humar-miha/
miha.humarbf.uni.lj.si
0000-0001-9963-5011

ویراستار انگلیسی

رضا اولادی

بیولوژی و آناتومی چوب دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/oladi
oladiut.ac.ir
0000-0002-8522-7321

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علیرضا خاکی فیروز

علوم و صنایع چوب و کاغذ استادیار پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی مواد سلولزی و بسته بندی

khakifirooznacigmail.com

کامبیز راشدی

علوم و صنایع چوب و کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

k.rashediut.ac.ir

محمد فارسی

کامپوزیت های لیگنوسلولزی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

scimet.iau.ir/Mohammad_Farsi
moh_farsiiausari.ac.ir
0000-0002-1755-5809