دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 323-468 
اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی

صفحه 337-346

مهدی سمیعی کوتنایی؛ حسین رسالتی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حمیدرضا رودی


مقایسه الیاف طبیعی سلولزی و الیاف سنتزی آرامید بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت بستر اپوکسی

صفحه 417-427

اشکان کشاورز روبهقانی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ فرانک محمدکاظمی؛ مجتبی کوشا