دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-111 
بررسی خواص حرارتی رزین زیستی تانیک اسید و گالیک اسید به همراه فورفورال

صفحه 55-63

10.22034/ijwp.2023.2001588.1611

علی عبدالخانی؛ فائزه عسکری؛ داود غلامی؛ جابر حسین زاده؛ علی ملکی