دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-192 
خواص وکاربردهای نانو کریستال های سلولز

صفحه 167-192

مهدی جنوبی؛ هاشم رهامین؛ فاطمه رفیعیان