کلیدواژه‌ها = فورفوریلاسیون
بررسی توزیع تنش در اتصالات گوشه با اعضای چوب پلیمر با استفاده از روش اجزای محدود

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 429-440

حمیده عبدل زاده؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی قاسمیه


تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 400-411

آیسونا طلایی؛ محمد صالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


تاثیرفورفوریلاسیون بر روی ویژگیهای کاربردی تخته لایه راش

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 219-230

آیسونا طلائی؛ محمد توکلیان


بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 115-127

آیسونا طلائی؛ محمدصالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


بررسی ویژگی‌های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 131-140

حمیده عبدل‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی؛ مهدی قاسمیه؛ سید احمد میرشکرایی