نویسنده = جابر حسین زاده
بررسی خواص حرارتی رزین زیستی تانیک اسید و گالیک اسید به همراه فورفورال

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 55-63

10.22034/ijwp.2023.2001588.1611

علی عبدالخانی؛ فائزه عسکری؛ داود غلامی؛ جابر حسین زاده؛ علی ملکی


ساخت کامپوزیت هیدروژل بر پایه کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده حرارتی و نانوزئولیت

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 433-443

10.22034/ijwp.2023.1971301.1573

فائزه عسکری؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ جابر حسین زاده؛ فرانک محمدکاظمی


مدلسازی و تعیین شرایط بهینه تولید میکروکریستال سلولزاز باگاس با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 225-238

جابر حسین زاده؛ علی عبدالخانی؛ حمید عبدالملکی؛ محمد امامی نسب