نویسنده = قاسم اسدپور
ارزیابی چرخه زندگی فرآیند تولید کاغذ فلوتینگ GMF و SMF

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 249-259

10.22034/ijwp.2022.700788

فاطمه احمدی سعیدآباد؛ سید حسن شریفی؛ اشکان نبوی؛ قاسم اسدپور


بازیابی لیگنین از لیکور‌سیاه کرافت به روش های پیش‌تیمار اکسیژن و دی‌اکسیدکربن

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 235-246

نجمه موسوی؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور


اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 121-130

قاسم اسدپور؛ ندا عموئی؛ سیدمجید ذبیح زاده؛ پریزاد شیخی


بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 145-162

نورالدین نظرنژاد؛ الهام محمدی؛ شقایق رضانژاد؛ قاسم اسدپور


بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 543-552

قاسم اسدپور؛ هادی بروشکیان؛ حسین رسالتی


سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-43

مصطفی نیکخواه دافچاهی؛ حسین رسالتی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور؛ فرهاد شیرینی


تاثیر نوع پرکننده کربنات کلسیم برعملکرد AKD و ویژگی های مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 69-77

محمدتقی منقولی؛ قاسم اسدپوراتوئی؛ نورالدین نظرنژاد؛ سیدمجید ذبیح زاده