نویسنده = آیسونا طلائی
بررسی عملکرد فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‌های چوب تحت تأثیر کهنگی تسریع‌یافته در شرایط آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 103-117

سمانه یوسفی لنبر؛ آیسونا طلائی؛ محمدهادی رضوانی


تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 400-411

آیسونا طلایی؛ محمد صالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


تاثیرفورفوریلاسیون بر روی ویژگیهای کاربردی تخته لایه راش

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 219-230

آیسونا طلائی؛ محمد توکلیان


بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 115-127

آیسونا طلائی؛ محمدصالح زارع؛ حمیده عبدل زاده