نویسنده = کاظم دوست حسینی
بررسی امکان استفاده از باگاس در ساخت تخته خرده چوب عایق صوت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 43-52

کاظم دوست حسینی؛ عبدالله الیاسی


بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 17-26

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزاد فلاح