نویسنده = شقایق رضانژاد
تأثیر پوشش دهی با زئین ذرت بر ویژگیهای مقاومتی و ممانعتی کاغذ لاینر

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 213-223

نورالدین نظرنژاد؛ مهین اورند؛ حسین رسالتی؛ شقایق رضانژاد


بررسی ویژگی‌های مقاومتی، نوری و ضد باکتریایی کاغذهای تیمار شده با کیتوزان و نانواکسیدروی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 145-162

نورالدین نظرنژاد؛ الهام محمدی؛ شقایق رضانژاد؛ قاسم اسدپور


مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 255-267

نورالدین نظرنژاد؛ شقایق رضانژاد؛ حسن شریفی