نویسنده = مهدی مشکور
اثر زمان انحلال و حلال بازیافت شده بر فرآیند نانوجوشکاری نانوفیبرسلولز

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 395-405

حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ تقی طبرسا


افزایش مقاومت به هوازدگی پوشش آکریلیکی مورد استفاده بر روی چوب راش بوسیله نانو اکسید روی و نانوسلولز

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 311-321

داود رسولی؛ مهناز اکبرنژاد؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور


تاثیر نانو اکسید روی برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-24

داود رسولی؛ مهدی مشکور؛ زهرا حجتی