همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

پیام مرادپور

فرآورده های چوبی دانشگاه تهران

pmoradpour@ut.ac.ir
02632223044

h-index:  

کارشناس نشریه

اکرم صداقت

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

info@isswpi.ir

h-index: