دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-130 
5. بررسی تاثیر زمان و دمای فراوری شیمیایی (پخت) بر ویژگی‎های خمیر کاغذ CMP از ساقه کلزا

صفحه 533-62

رضا حسین پور؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاجدینی؛ سید محمد جواد سپیده دم؛ ، محمد علی حسین