نویسنده = خلیلی، علی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و تولید نیتروسلولز با حساسیت پائین با روش استیلاسیون

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 175-187

علی خلیلی؛ علی عبدالخانی؛ سحاب حجازی