تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

2 عضو هیات علمی

3 دانشکده مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 هیئت علمی

چکیده

در این تحقیق اثر آمیختگی رزین پلی­استرغیراشباع­ارتوفتالیک با مونومر بوتیل­اکریلات بر چقرمگی این آلیاژ و همچنین کامپوزیت ساخته ­شده با آن بررسی‌شده است. در فاز اول، آلیاژ مورد نظر با دو شرایط متفاوت و هر کدام با ترکیب درصدهای 0، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد بوتیل­اکریلات پخت و آماده سازی شده است. پخت سرد با کاتالیست متیل­ا­تیل­­­کتون ­پراکسید و پخت گرم با کاتالیست دی­بنزوئیل­پراکسید. از آزمون مقاومت به ضربه ایزود برای ارزیابی میزان چقرمگی نمونه­های آلیاژ شده استفاده شد. در فاز دوم، از آلیاژ با بالاترین میزان چقرمگی به عنوان ماتریس برای ساخت کامپوزیت­های الیاف­کنف و الیاف­شیشه استفاده شد و خواص مکانیکی آن­ها شامل چقرمگی، انرژی شکست، استحکام در نقطه شکست، مدول الاستیسیته و دمای انحنای حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین چقرمگی ماتریس مربوط به سطح 15­درصد بوتیل­اکریلات در سیستم پخت سرد برابر با 91/1 kJ/m2 می‌باشد. در مقایسه با کامپوزیت با ماتریس پلی­استر­خالص، چقرمگی در کامپوزیت با ماتریس آلیاژ پلی­استر به میزان حدود 31 درصد افزایش داشته است. نتایج مدول­الاستیسیته کامپوزیت­ها نشان داد مدول­الاستیسیته کامپوزیت با ماتریس آلیاژ شده با بوتیل اکریلات حدود 133 درصد کمتر از مقدار این ویژگی برای کامپوزیت با ماتریس پلی استر خالص می‌باشد. همچنین مشخص شد استفاده از مونومر بوتیل­اکریلات باعث کاهش استحکام در نقطه شکست و دمای انحنای حرارتی کامپوزیت های الیاف شیشه و کنف با ماتریس آلیاژ شده، گردیده است.

کلیدواژه‌ها