مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش داده شده با نانوذرات سلنیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد،ایران

2 گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

چکیده

امروزه محققین در تمامی زمینه ها به دنبال تولید محصولات جدید با استفاده از فن آوری های نوین از جمله نانو فن آوری هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد نانوذرات سلنیوم در فرمولاسیون پوشش دهی کاغذ به منظور بهبود خواص ضدباکتری، فیزیکی، ممانعتی و مکانیکی کاغذ می باشد. کاغذها با نانوذرات سلنیوم در غلظت های ppm 200 و 100 همراه با نشاسته کاتیونی پوشش داده شدند. سطح کاغذ با استفاده از ATR-FTIR وSEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که نانوذرات سلنیوم اثر مطلوبی در ممانعت از رشد هر دو نوع باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی داشته و در سطوح مصرف برابر، رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مقایسه با باکتری اشرشیا کلی به مقدار بیشتری کاهش یافته است. به طوریکه میزان رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شاهد و کاغذهای پوشیده شده با نانو ذرات سلنیومppm 200 به ترتیب 93/91٪ و 8٪ بود. در بررسی خصوصیات فیزیکی کاغذها، نتایج نشان دادند که ضخامت و دانسیته کاغذ و وزن پوشش ها در کاغذهای پوشش داده شده با نشاسته کاتیونی و نانوذراتنسبت به نمونه کاغذ بدون پوشش، افزایش یافته است. میزان جذب آب و سرعت عبور بخار آب در نمونه های پوشش داده شده با نانوسلنیوم کمتر از نمونه های پوشش داده شده با نشاسته بوده و پوشش دهنده ها تاثیر معنی داری بر میزان مقاومت به عبور هوا در کاغذ داشته اند. افزایش غلظت نانو ذرات نیز تاثیر معنی داری بر مقدار شاخص مقاومت به ترکیدگی و مقاومت به پارگی کاغذها نیز نداشته است.

کلیدواژه‌ها