بررسی امکان استفاده از شلتوک برنج و پسماند کاغذ در ساخت لنت ترمز بدون مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش ویژگی­های مواد اصطکاکی بدون مس و آزبست، با استفاده از پسماند سلولزی برای ساخت لنت ترمز بررسی شد. مواد اصطکاکی حاوی 20 درصد پسماند سلولزی (شلتوک برنج و پسماند کاغذ) برای ساخت لنت ترمز به روش صنعتی مورداستفاده قرار گرفت و مقاومت برشی، نرخ سایش و ضریب اصطکاک نمونه­های لنت ساخته شده طبق استانداردهای مربوطه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین مقاومت برشی لنت ترمزهای ساخته شده با شلتوک برنج در حالت نرمال، 35 درصد و پس از حرارت دادن، 24 درصد بیشتر از لنت ترمزهای ساخته شده با سلولز کاغذ است. همچنین میانگین ضریب اصطکاک لنت­های ساخته شده با شلتوک برنج در مراحل حرارتی آزمون سایش و اصطکاک، 35 درصد بیشتر از لنت ترمزهای ساخته شده با سلولز کاغذ و میانگین نرخ سایش لنت­های ساخته شده با شلتوک برنج، 67 درصد کمتر از لنت­های ساخته شده با سلولز کاغذ بود. هم­چنین کلیه ویژگی­های لنت ترمزهای ساخته شده با شلتوک برنج در حدود مجاز استاندارد بود؛ بنابراین می­توان گفت که لنت ترمز ساخته شده با استفاده از شلتوک برنج بدون مس و آزبست ویژگی­های مطلوبی دارد و می­توان از این فرمولاسیون در تولید لنت ترمز خودرو استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها