بهبود دوام طبیعی چوب نخل خرما در برابر موریانه با تزریق لیکور سیاه کرافت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

2 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه بهبهان

3 استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

نخل های خرمای جنوب ایران در معرض یکی از خطرناک ترین موریانه های حاضر در جهان (Isoptera: Termitidae) Microcerotermes diversus silvestri قرار دارند. لذا برای ارزیابی، کنترل و محدود کردن فعالیت این موریانه، مقاومت چوب نخل خرمای تیمار شده با غلظت‌های مختلف لیکور سیاه (30،20،10 و40 درصد) نسبت به حمله موریانه‌ها در شرایط آزمایشگاهی (آزمون انتخابی و غیرانتخابی) و صحرایی ارزیابی شد. با توجه به ساختار ویژه آناتومی نخل، نتایج نشان داد که تیمار نمونه ها با محلول لیکور سیاه روشی موثر در کند کردن فعالیت موریانه ها بوده است. مشاهدات همچنین حاکی از آن بود که با افزایش غلظت لیگنین در محلول اشباع، میزان مطلوبیت چوب برای موریانه کاهش یافته اگرچه تفاوت معنی داری بین تیمارهای 30 و 40 درصدی مشاهده نشد. در انتها طیف نگاری محلول اشباع حاکی از حضور و تاثیر گروه‌های فنلی و سولفات بر کاهش میزان مطلوبیت غذایی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات