اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه هنر اصفهان- اصفهان- ایران

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی نانوالیاف سلولز و بررسی تأثیرات آن روی آهار نشاسته به عنوان پرکاربردترین آهار مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی و کاربرد آن به عنوان استحکام بخش جهت بازگرداندن مقاومت کششی و پایداری به آثار کاغذی تاریخی انجام شده است. روش انجام پژوهش تحلیلی- مقایسه‌ای و شیوه گردآوری داده‌ها از طریق آزمایش‌های مرتبط با موضوع پژوهش همچون pH سنجی، رنگ سنجی و اندازه‌گیری مقاومت کششی نمونه‌ها بوده است. در این پژوهش نانو الیاف سلولز با درصدهای وزنی 5/0، 1 و 2 درصد، به صورت سوسپانسیون با آب تهیه شد و جهت تیمار نمونه‌‌های بدون آهار و نمونه‌های حاوی آهار نشاسته، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد شاخص مقاومت کششی نمونه‌های بدون آهار و نمونه‌های حاوی آهار نشاسته پس از تیمار افزایش پیدا کرده است اما پس از کهنه‌سازی شاخص مقاومت کششی نمونه‌های حاوی آهار نشاسته مقداری کاهش یافته است. بیشترین میزان مقاومت کششی پس از تیمار مربوط به نمونه‌های حاوی آهار نشاسته با تیمار 2 درصد به میزان 36 Nm/g و پس از کهنه‌سازی نیز مربوط به نمونه‌های بدون آهار با تیمار 2 درصد به میزان 2/28 Nm/g است. میزان pH نمونه‌های بدون آهار پس از تیمار در محدوده 98/6 تا 17/7 و بعد از عمل کهنه-سازی نیز در محدوده نزدیک به خنثی 85/6 تا 11/7 قرار گرفته است. pH نمونه‌های حاوی آهار نشاسته پس از تیمار در محدوده خنثی 36/7 تا 42/7 و پس از کهنه‌سازی نیز در محدوده 16/7 تا 19/7 قرار گرفته است. بررسی تغییرات رنگی نمونه‌ها نشان داد بعد از تیمار نمونه‌های بدون آهار و نمونه‌های حاوی آهار نشاسته، رنگ نمونه‌ها روشن‌تر شده است. بعد از مرحله کهنه‌سازی، رنگ هر دو گروه نمونه‌ها تیره‌تر شده و به سمت زردشدگی تمایل پیدا کرده است. البته تغییرات رنگی ایجاد شده در نمونه‌های حاوی آهار نشاسته نسبت به نمونه‌های بدون آهار کمتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات