اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه هنر اصفهان- اصفهان- ایران

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف ارزیابی نانوالیاف سلولز و بررسی تأثیرات آن روی آهار نشاسته به‌عنوان پرکاربردترین آهار مورداستفاده در آثار کاغذی تاریخی و کاربرد آن به‌عنوان استحکام‌بخش جهت بازگرداندن مقاومت کششی و پایداری به آثار کاغذی تاریخی انجام‌شده است. روش انجام پژوهش تحلیلی- مقایسه­ای و شیوه گردآوری داده­ها از طریق آزمایش­های مرتبط با موضوع پژوهش همچون pH سنجی، رنگ سنجی و اندازه­گیری مقاومت کششی نمونه­ها بوده است. در این پژوهش نانو الیاف سلولز با درصدهای وزنی 5/0، 1 و 2 درصد، به‌صورت سوسپانسیون با آب تهیه شد و جهت تیمار نمونه­‌های بدون آهار و نمونه­های حاوی آهار نشاسته، مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد شاخص مقاومت کششی نمونه­های بدون آهار و نمونه­های حاوی آهار نشاسته پس از تیمار افزایش پیداکرده است اما پس از کهنه­سازی شاخص مقاومت کششی نمونه­های حاوی آهار نشاسته مقداری کاهش‌یافته است. بیشترین میزان مقاومت کششی پس از تیمار مربوط به نمونه­های حاوی آهار نشاسته با تیمار 2 درصد به میزان 36 Nm/g و پس از کهنه­سازی نیز مربوط به نمونه­های بدون آهار با تیمار 2 درصد به میزان 2/28 Nm/g است. میزان pH نمونه­های بدون آهار پس از تیمار در محدوده 98/6 تا 17/7 و بعد از عمل کهنه­سازی نیز در محدوده نزدیک به خنثی 85/6 تا 11/7 قرارگرفته است. pH نمونه­های حاوی آهار نشاسته پس از تیمار در محدوده خنثی 36/7 تا 42/7 و پس از کهنه­سازی نیز در محدوده 16/7 تا 19/7 قرارگرفته است. بررسی تغییرات رنگی نمونه­ها نشان داد بعد از تیمار نمونه­های بدون آهار و نمونه­های حاوی آهار نشاسته، رنگ نمونه­ها روشن­تر شده است. بعد از مرحله کهنه­سازی، رنگ هر دو گروه نمونه­ها تیره­تر شده و به سمت زرد شدگی تمایل پیداکرده است. البته تغییرات رنگی ایجادشده در نمونه­های حاوی آهار نشاسته نسبت به نمونه­های بدون آهار کمتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات