اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف نانوذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی شفاف‌پوشه‌های نیم پلی استر و کیلر اعمال شده بر گونه‌های چوبی راش و نوئل بررسی شد. نانوذرات سیلیس با هدف افزایش خواص چسبندگی و بهبود رفتار ترشوندگی پوشش‌ها، به آن اضافه گردید. به این منظور نمونه‌های چوبی به ابعاد mm20×80×220 تهیه شد. نانوذرات سیلیس با غلظت‌های 0، 5/0، 1 و 2 درصد آماده و به پوشش‌های نیم پلی استر و کیلر اضافه شد. به منظور بررسی تاثیر فیلم‌های با ضخامت‌ مختلف بر خواص چسبندگی نانوپوشش‌ها، نمونه‌های چوبی توسط فیلم‌کش در دو سطح ضخامت mµ60 وmµ120 پوشش‌دهی شد. آزمون مقاومت چسبندگی کششی مطابق با استاندارد ASTM D 4541 و آزمون مقاومت به خراش مطابق با استاندارد ASTM D 3359 انجام شد. زاویه تماس بر اساس استاندارد ASTM D 5946 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد بیشترین مقدار چسبندگی کششی مربوط به گونه راش پوشش داده شده با نیم پلی استر حاوی 1% نانوذرات سیلیس و با ضخامت فیلم mµ60 بود. افزایش نانوذرات تا 2%، تاثیر منفی بر خواص چسبندگی داشت. افزایش ضخامت فیلم رنگ، اثر معنی‌داری بر کاهش خواص چسبندگی داشت. در بررسی زاویه تماس نتایج نشان داد افزایش نانوذرات سیلیس تا سطح 2% باعث افزایش قابل توجه زاویه تماس سطح نمونه‌ها شد. بدین ترتیب استفاده از نانوذرات سیلیس تا سطح 1% موجب بهبود خواص چسبندگی پوشش و تا سطح 2% موجب بهبود رفتار ترشوندگی آن گردید. همچنین اعمال فیلم‌های با ضخامت کمتر سبب افزایش خواص چسبندگی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات