تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه هنر اصفهان- اصفهان- ایران

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر ماده نانوالیاف سلولز و استفاده از آن به عنوان استحکام بخش جهت بازگرداندن مقاومت کششی و استحکام به آثار کاغذی تاریخی است. روش انجام پژوهش تحلیلی- مقایسه‌ای و شیوه گردآوری داده‌ها از طریق آزمایش‌های مرتبط با موضوع پژوهش همچون pH سنجی، رنگ‌سنجی و اندازه‌گیری مقاومت کششی نمونه‌ها بوده است. در این پژوهش تیمار نانو الیاف سلولز با درصدهای وزنی 5/0، 1 و 2 درصد، به‌صورت سوسپانسیون با آب تهیه شد و جهت استحکام‌بخشی نمونه‌های کاغذ، مورد استفاده قرار گرفت. تیمار حاصل روی نمونه‌های کاغذی سه بار به‌وسیله اسپری دستی به مقدار 3 میلی‌‌لیتر اسپری شد و سپس نمونه‌های تیمار شده بر اساس استاندارد D776-92 ASTM، در دمای 105 درجه سانتیگراد به مدت 144 ساعت تحت کهنه‌سازی حرارتی قرار گرفتند. در مرحله بعد تغییرات pH، رنگ و مقاومت کششی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار pH نمونه‌ها پس از تیمار در محدوده 98/6 تا 17/7 و بعد از عمل کهنه‌سازی نیز pH نمونه‌ها در محدوده نزدیک به قلیایی 85/6 تا 11/7 قرار گرفته است. شاخص مقاومت کششی نمونه‌ها نیز در هر 3 غلظت پس از تیمار افزایش پیدا کرده است اما پس از کهنه‌سازی شاخص مقاومت کششی نمونه ها نسبت به مرحله قبل کاهش یافته است. بیشترین مقدار مقاومت کششی در مرحله بعد از تیمار مربوط به نمونه‌های با تیمار 2 درصد به اندازه2/28 و پس از کهنه‌سازی به اندازه 3/26 نیوتن متر بر گرم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات