تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی چوب و کاغذ

3 هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده

اصلاح سطحی با ترکیبات اصلاح‌کننده طبیعی دارای عامل اتصال شیمیایی مانند روزین­مالئیک می­تواند با کاهش تعداد گروه­های هیدروکسیل، به بهبود خواص فیزیکی چوب منتهی­شود. این احتمال وجود دارد که افزایش دما یا حضور کاتالیزور، با بهبود جانشینی گروه­های هیدروکسیل دیواره سلولی چوب، اثر مطلوب­تری بر فرآیند واکنش و خواص فیزیکی چوب داشته­باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف دما و حضور کاتالیزور کلریدآلومینیوم برای اعمال اصلاح سطحی با روزین­مالئیک و ارزیابی کارایی این اصلاح بر خواص فیزیکی چوب نوئل انجام شد. نمونه­ها به مدت 24 ساعت در محلول روزین­مالئیک به غلظت 40 درصد وزنی/حجمی (در حلال تولوئن/ زایلن) غوطه­ور شدند. گرمادهی نمونه­ها، برای تعیین اثر دما، کاتالیزور و آبشویی کوتاه­مدت، تحت دو سطح دمایی 60 درجه سانتی­گراد، با و بدون کاتالیزور نمکی و 140 درجه سانتی‌گراد، در زمان 4 ساعت اعمال گشت. بر اساس نتایج طیف­سنجی مادون­قرمز تبدیل فوریه، اعمال اصلاح با کاهش گروه­های هیدروکسیل موجب بهبود آب‌گریزی و ثبات ابعاد نمونه­های تیمارشده گردید. در خاتمه بازه غوطه­وری در آب، دمای بالاتر واکنش با تشکیل ساختار پایدارتر در برابر هیدرولیز، به حفظ افزایش­وزن ناشی از تیمار منتهی گردید. افزایش دمای واکنش اصلاح از 60 به 140 درجه سانتی‌گراد، تفاوت معنی­داری در صفات اندازه­گیری شده ایجاد کرد، ولیکن حضور کاتالیزور در اصلاح تحت دمای 60 درجه سانتی‌گراد، به تشکیل ساختارهای پایدارتر منتهی شد. در یک نتیجه­گیری کلی می­توان اظهار داشت که بکارگیری کاتالیزور نمکی کلرید آلومینیوم در واکنش تیمار با روزین­مالئیک، با تشکیل ساختار پایدارتر در برابر هیدرولیز، امکان اعمال اصلاح سطحی در دمای محیط را میسر می­سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات