اثرات نامتقارن شوک‌های ارزی بر واردات چوب و فرآورده‌های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌های ارزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی/دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس, تهران, ایران

چکیده

چوب و فرآورده­های چوبی به‌عنوان نهاده­ تولیدی و همچنین کالای مصرفی نهایی خانوارها بکار گرفته می­شود. بخشی از این نیاز از طریق واردات تأمین می­شود. واردات بیش از هر چیزی به تحولات نرخ ارز بستگی دارد و واردکنندگان بسته به شرایط بازار ارز، به شوک­های منفی و مثبت ارز واکنش­های متفاوت نشان می­دهند. با توجه به اهمیت این مسئله، مطالعه­ی حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک­های ارزی بر واردات چوب و فرآورده­های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل­گیری شوک­های ارزی می­پردازد. در این راستا از رویکرد ایگارچ طی دوره­ی زمانی 1353 تا 1396 برای مدل‌سازی محیط شکل­گیری شوک­ها و از رویکرد رگرسیونی پانل دیتا طی دوره­ی زمانی 1372-1396 برای بررسی اثرات نامتقارن شوک­ها بر واردات چوب و فرآورده­های آن استفاده ‌شده است. نتایج نشان می­دهد که اثر شوک­های منفی و مثبت بر مقدار واردات چوب و فرآورده­های آن نامتقارن می­باشد. همچنین باز بودن تجاری نشان‌دهنده سهولت تجارت بین ایران و شرکای تجاری می‌باشد. محیط پرتلاطم باعث کاهش تأثیر شوک مثبت ارزی و افزایش تأثیر شوک منفی ارزی بر مقدار واردات چوب آلات خام، انواع کاغذ، کاغذ به‌صورت کالای نهایی شده است. شوک مثبت ارزی محیط شکل‌گیری پرتلاطم اثرات گذار نرخ ارز را بر مقدار واردات کالاهای نهایی و خمیرکاغذ تقویت می­کند. شوک مثبت و منفی بر محیط شکل‌گیری واریانس (تلاطم) نرخ ارز تأثیر نامتقارن دارد. اثر شوک­های مثبت بیشتر از شوک­های منفی هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات