تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حفاطت و اصلاح چوب

3 دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تأثیر استفاده از روغن گیاهی محتوی جاذب نوری به‌عنوان پوشش بر مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده بود. برای این منظور، مقدار gr/m2 180 روغن (کتان یا سویا) به همراه 0 و 5/0 درصد جاذب نور فرابنفش (نانواکسید روی یا تینوین 326) به‌عنوان پوشش در سطح نمونه‌ها به‌وسیله قلم‌مو اعمال شد و سپس مقاومت به هوازدگی این نمونه‌ها بعد از 6 ماه هوازدگی طبیعی به‌وسیله آزمون­های­ رنگ­سنجی، زبری سطح، طیف­سنجی ATR-FTIR و استریو میکروسکوپ موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون رنگ­سنجی نشان داد که در ماه اول هوازدگی پوشش­های حاوی روغن سویا تغییرات رنگی کمتری را نسبت به پوشش­های حاوی روغن کتان داشته­اند؛ اما در پایان هوازدگی، نمونه‌های­ دارای پوشش روغن کتان (خالص و حاوی نانو اکسیدروی) و سویا حاوی نانو اکسید روی کمترین تغییرات رنگ را نسبت به سایر تیمارها داشتند. نتایج حاصل از آزمون زبری سطح مشخص کرد که پوشش­های روغنی تا حدی توانسته جلوی افزایش زبری سطح در اثر هوازدگی را بگیرند اما جاذب­های نوری تأثیر مثبتی از خود در این زمینه نشان ندادند. تجزیه‌وتحلیل نتایج طیف‌سنجی ATR-FTIR نشان داد که کم­ترین تخریب سطح در نمونه­های پوشش داده‌شده با روغن سویا اتفاق افتاده است. تصاویر استریو میکروسکوپ نیز حاکی از آن بود که نمونه­های حاوی پوشش دارای شدت تخریب و ترک سطحی کمتری نسبت به نمونه­های بدون پوشش هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات