تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه صنایع چوب

3 گروه محیط زیست

چکیده

این مطالعه به‌منظور ارزیابی مصرف انرژی در تولید باگاس به‌عنوان یکی از محصولات جانبی حاصل از نیشکر و میزان انتشار گازهای گلخانه­ای ناشی از تولید باگاس و نیز تولید تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن در ایران انجام گرفت. داده‌های این تحقیق، در سال­های 1395 تا 1397 از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش‌نامه از کارکنان و مدیران شرکت‏ کشت و صنعت نیشکر کارون استان خوزستان و شرکت تولید تخته فیبر دانسیته متوسط لوح سبز جنوب جمع‌آوری گردید. ارزیابی میزان انتشارات گازهای گلخانه­ای توسط نرم‌افزار سیما پرو و ارزیابی انرژی مصرفی با محاسبه میزان مصرف انرژی مستقیم و غیرمستقیم و استفاده از هم‌ارزهای انرژی انجام گرفت. نتایج نشان دادند میزان مصرف انرژی برای تولید یک هکتار باگاس در مزارع پلنت و راتون به ترتیب 75/2436 و 74/1368 مگاژول بر هکتار می‌باشد. آب آبیاری، مصرف سوخت دیزل و کود شیمیایی نیتروژن بالاترین سهم مصرف انرژی را در تولید نیشکر به خود اختصاص دادند. میزان کل انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید باگاس در یک هکتار نیشکر کاری در مزارع پلنت و راتون به ترتیب معادل 87/221 و 11/99 کیلوگرم دی‌اکسید کربن معادل بدست آمد که سوخت دیزل، کود نیتروژن و ادوات و ماشین‌های کشاورزی در مزارع پلنت و سوخت دیزل، کود نیتروژن و فسفات در مزارع راتون بیشترین سهم را در این انتشارات به خود اختصاص دادند. همچنین میزان انتشار گاز گلخانه­ای در تولید یک مترمکعب تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه باگاس 53/780 کیلوگرم دی­اکسید­کربن معادل محاسبه شد که مصرف انرژی الکتریسیته، چسب اوره فرمالدهید و گاز طبیعی بالاترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه­ای در تولید تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه باگاس دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات