بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت جنگل، گروه جنگل‌داری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

3 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خمیر و کاغذ به‌عنوان یکی از فرآورده‌ای چوبی طی چند دهه گذشته تغییرات زیادی را در سهم بازار منطقه­ای و جهانی ازنظر ظرفیت تولید و الگوهای مصرف شاهد بوده است. در ایران نیز با توجه به محدود بودن منابع داخلی و روند افزایشی مصرف چوب و فرآورده­های آن، واردات به‌عنوان مهم‌ترین راه­ تأمین نیاز داخلی موردتوجه قرارگرفته است. هدف اصلی این مطالعه تحلیل علمی از شرایط بازار کاغذ و مقوا در بازه زمانی 1363 تا 1396، با به‌کارگیری آزمون باند کرانه­ها است. با استفاده از کشش­های برآورد شده کوتاه­مدت و بلندمدت در قالب این الگو، جهت و مقدار کمی تأثیر متغیرهای موردبررسی بر میزان واردات محاسبه گردید. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد از بین متغیرهای موردبررسی تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کشش 16/2 در کوتاه‌مدت و 26/1 درصد در بلندمدت و تولید داخلی چوب از جنگل­های شمال کشور با کشش‌های 69/0- و 57/0- به ترتیب در کوتاه‌مدت و بلندمدت، بیشترین تأثیر را بر واردات کاغذ داشته‌اند. همچنین تحریم­های اقتصادی که به‌عنوان یک متغیر جدید در این مطالعه بررسی شد در کوتاه­مدت و بلندمدت به ترتیب با ضرایب، 50/0- و 41/0- منجر به کاهش واردات کاغذ و مقوا شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات