تاثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی و نشاسته کاتیونی بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 گروه صنایع چوب و کاغذ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

این تحقیق باهدف بررسی تأثیر استفاده از نانو الیاف سلولزی و نشاسته کاتیونی بر ویژگی­های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) انجام شد. به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی (CMP) رنگبری شده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به‌عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. سپس نانو الیاف سلولزی به‌صورت ژل سفیدرنگ خریداری و در 4 سطح 0 ،2 ،3 و 4 درصد استفاده گردید. همچنین نشاسته کاتیونی با 3 سطح 0 و3/0 و6/0 درصد و خمیر الیاف بلند وارداتی در دو سطح 0 و 5 درصد به سوسپانسیون خمیرکاغذ CMP حاصل اضافه شد. از خمیرکاغذ­های مذکور کاغذهایی با وزن پایه gr/m2 60 تهیه و خواص نوری و مقاومتی آن‌ها طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI اندازه‌گیری و مقایسه گردید. نتایج نشان داد که با افزودن نانو سلولز روشنی، فاکتورa*، مقاومت­های پارگی، کششی، ترکیدن و مقاومت به عبور هوا در کاغذ حاصل افزایش، اما ماتی و سبزرنگی در کاغذ حاصل کاهش‌یافته است. نتایج نشان داد که با افزودن 5 درصد الیاف بلند وارداتی، همزمان با افزودن 3 تا 4 نانو سلولز، باعث بهبود تمامی ویژگی­های مقاومتی و نوری کاغذ حاصل بجز سبزرنگی و مقاومت به ترکیدن شده است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از 6/0 درصد نشاسته کاتیونی به همراه 4 درصد نانو سلولز نیز باعث بهبود اکثر ویژگی­ها بجز روشنی و مقاومت کششی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات