بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر (Populus deltoids) تیمار شده با شیره درخت پسته وحشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این مطالعه تأثیر شیره درخت پسته وحشی (بنه) بر روی ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­های چوبی به دو روش خلاء- فشار و غوطه­وری با غلظت­های 1، 3، 6، 9، 12 و 15 درصد اشباع شدند. آزمون­­های فیزیکی و مکانیکی بر اساس استاندارد­های مربوطه انجام شد. بیشترین افزایش وزن نمونه‌‌ها و ماندگاری ماده حفاظتی به ترتیب 52/18 درصد و 78/71 کیلوگرم بر مترمکعب در تیمار با روش خلاء- فشار در غلظت 15 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که در روش خلاء- فشار استفاده از شیره درخت پسته وحشی جذب آب و واکشیدگی حجمی چوب‌های تیمار شده را به ترتیب 35 و 5/24 درصد در مدت ‌زمان 168 ساعت کاهش داد. مقاومت به فشار موازی الیاف در نمونه­های تیمار شده با روش خلاء- فشار تغییر محسوسی نداشت. اشباع نمونه­های چوبی با روش خلاء- فشار تا غلظت 3 درصد باعث افزایش مقاومت به‌سختی شد اما افزایش غلظت ماده حفاظتی از 3 درصد به 15 درصد، مقاومت به‌سختی نمونه­ها را کاهش داد. نتایج طیف‌سنجی مادون‌قرمز تفاوتی بین طیف نمونه اشباع ‌شده با شیره درخت پسته وحشی و نمونه شاهد نشان نداد و پیک جدیدی مشاهده نشد که نشان می‌دهد شیره درخت بنه در ترکیبات اصلی دیواره سلولی تغییری ایجاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات