اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و مناّبع طّبیعی ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده

نظر به کمبود منابع چوبی در کشور و تمایل روزافزون به استفاده از این منابع به­عنوان مصالح ساختمانی، فشرده­سازی چوب­های گونه­های زراعی تند رشد به‌منظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی آنها امری اجتناب­ناپذیر است. در تحقیق حاضر چوب صنوبر با روغن سویا خام و اپوکسی اشباع و به میزان 30 درصد فشرده گردید. از اصلاح گرمایی به‌منظور غلبه بر مشکل بازیابی شکل چوب فشرده استفاده شد. نتایج آزمون بازگشت فشردگی نشان داد که مقدار بازگشت فشردگی نمونه­های اشباع‌شده با روغن اپوکسی کمتر از مقدار بازگشت فشردگی نمونه اشباع‌شده با روغن خام بود. اصلاح گرمایی در هر یک از نمونه­های اشباع‌شده با روغن خام و اپوکسی، بازگشت فشردگی را به ترتیب 46 و 63 درصد کاهش داد. نتایج آزمون جذب آب نشان داد که اشباع چوب در سطوح غیر فشرده با روغن موجب کاهش جذب آب شد که این اثر در حضور روغن اپوکسی محسوس­تر بود. به‌طورکلی جذب آب نمونه­های فشرده بیشتر از نمونه­های شاهد بود و اصلاح گرمایی به کاهش جذب آب منجر گردید. از تصاویر میکروسکوپ الکترونی و روش طیف­سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه برای تحلیل نتایج آزمون بازگشت فشردگی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات