طراحی اتصالات دوگانه برشی چندسازه‌های چوب- استیل و ارزیابی ظرفیت تحمل بار آنها بر اساس EC5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فرآورده های چندسازه چوب، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 دانشگاه گرگان

3 عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش­بینی و ارزیابی ظرفیت تحمل بار اتصالات دوگانه برشی در چندسازه­های لایه­ای چوب در ترکیب با صفحه و پین استیل بر اساس دستورالعمل EC5 بوده است. متغیرهای اصلی، نوع چندسازه لایه­ای در چهار سطح (PLT, POLT1, POLT2, OLT)، قطر اتصال­دهنده در دو سطح (6 و 8 میلی­متر) و تعداد اتصال­دهنده در ردیف در سه سطح (1، 2 و 3) در نظر گرفته شد. برای انجام تحقیق، چندسازه جدیدی از فرآورده­های مهندسی­شده چوب مورداستفاده قرار گرفت، بدین‌صورت که تخته لایه و تخته تراشه جهت­دار خود به‌عنوان اجزای ساختار سه‌لایی توسط رزین پلی­اورتان تک جزئی در کنار هم قرار گرفتند. اتصال­دهنده مورداستفاده در اتصالات دوگانه برشی چوب- استیل، پین استیل با قطر 6 و 8 میلی­متر و صفحه استیل باضخامت 4 میلی­متر بوده است. پیش­بینی مقادیر ظرفیت تحمل بار اتصالات بر اساس معادلات دستورالعمل EC5 و مدهای شکست یوهانسن صورت گرفت. نمونه­های آزمونی اتصالات برای بررسی اثر پارامترهای تحقیق، بر اساس استاندارد EN 26891 تحت بارگذاری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر افزایش سهم تخته لایه بخصوص در لایه میانی چندسازه­های جدید در افزایش ظرفیت تحمل بار اتصالات معنی­دار بوده است. همچنین افزایش قطر اتصال­دهنده از 6 به 8 میلی­متر نیز، موجب افزایش ظرفیت تحمل بار اتصالات شده است. همچنین با افزایش تعداد پین استیل در ردیف، ظرفیت تحمل بار اتصالات افزایش‌یافته است. یافته­های تحقیق بیانگر این مطلب است که فرمول­های ارائه­شده توسط دستورالعمل EC5 توانایی پیش­بینی مقاومت و رفتار اتصالات در این مطالعه را داشته­اند و حتی در برخی تیمارها مقادیر تجربی بیشتر از مقادیر پیش­بینی بوده­اند. چندسازه­های مهندسی­شده POLT1و POLT2 در اتصالات برشی دوگانه چوب- استیل دارای مقادیر ظرفیت تحمل بار نزدیک به مقادیر پیش­بینی EC5 و بیشتر بوده­اند. در بررسی مدهای شکست اتصالات، پین استیل 6 میلی­متری عملکرد بهتری از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات