حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید و قهوه‌ای با استفاده از باکتری باسیلوس آمیلولیکوفاسینس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

4 گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

چکیده

امروزه، شیوه‌های نوین و دوستدار محیط‌زیست برای حفاظت چوب موردتوجه قرارگرفته‌اند. یکی از این شیوه‌ها، حفاظت زیستی چوب در برابر عوامل مخرب است که در آن به‌جای مواد شیمیایی، از میکروارگانیسم‌های زنده استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش، حفاظت زیستی چوب‌های راش و نوئل در برابر قارچ‌های مولد پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) و قهوه‌ای (Coniophora puteana) با استفاده از باکتریِ استخراج‌شده از راش (باسیلوس آمیلولیکوفاسینس) بود. به این منظور، قدرت بازدارندگی باکتری در برابر قارچ‌های مخرب چوب، ابتدا در محیط کشت دوگانه و سپس در بستر چوبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این باکتری به‌طور چشم­گیری رشد قارچ‌های عامل پوسیدگی را در هر دو محیط مهار می­کند. این باکتری توانایی تولید آنزیم‌های کیتیناز، آمیلاز و سلولاز را داشته و بررسی­های میکروسکوپی، نتایج آزمون کاهش جرم را تائید کرد. درمجموع، در این پژوهش، باکتری موردبررسی برای نخستین بار به‌عنوان عاملی کارآمد در کنترل زیستی در چوب آلات پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات