بررسی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک (مطالعه موردی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی صنعت مبلمان کلاسیک و ارائه مدلی از وضعیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص­های موردبررسی در این پژوهش بود. بدین منظور پس از مصاحبه با اساتید رشته صنایع چوب، متخصصان و تولیدکنندگان خبره مبلمان، به کمک تکنیک دلفی شاخص­های مدیریت تولید، کیفیت محصول، عوامل انسانی، طراحی و اقتصاد به‌عنوان شاخص­های مؤثر شناسایی شد. با استفاده از تکنیک دیمتل میزان تأثیرگذاری- تأثیرپذیری هریک از شاخص­ها مشخص و بر این اساس مدل ارائه گردید. نتایج نشان داد شاخص اقتصاد بالاترین تأثیرپذیری (736/9) را نسبت به سایر شاخص­ها دارد و برای بهبود وضعیت اقتصادی لازم است در درجه اول به عوامل انسانی (45/1) و بعدازآن به طراحی (237/0) و کیفیت مبلمان (204/0) توجه کرد. همچنین مدیریت تولید (080/19) که در رأس فرایند تولید یک محصول می باشد، دارای بیشترین تعامل با سایر شاخص­ها هست.

کلیدواژه‌ها