بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده

در حال حاضر آگاهی و مشارکت مردم در امور تفکیک زباله از مبدأ به دلیل قوانین مدیریتی و عدم آشنایی مردم در اداره‌ی امور شهر هنوز نتوانسته چندان خودنمایی نماید. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان آگاهی و مشارکت همگانی ‏‏در زمینه تفکیک زباله از مبدأ شهرستان بهبهان است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با استفاده از روش میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان شهرستان بهبهان در سال 1398 تشکیل می‏دهند که از میان آن‏ها نمونه‏ای به حجم 384 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و اقدام به توزیع پرسشنامه شد. نتایج نشان داد که در زمینه تفکیک زباله از مبدأ 5/50 درصد مردم از سطح آگاهی متوسط برخوردار بودند. بر اساس سطح آگاهی به تفکیک موضوع؛ ضرورت تفکیک زباله از مبدأ برای داشتن جامعه پایدار، داشتن اطلاعات مناسب برای ذخیره زباله، حفظ محیط‌زیست با کاهش تولید زباله و کاهش آلودگی‏های محیطی با کاهش تولید زباله از آگاهی خوبی برخوردار هستند؛ اما در زمینه سودمندی تفکیک زباله از مبدأ برای جامعه و داشتن فضا برای زباله تولیدشده با فواید اقتصادی جمع‏آوری زباله از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند. همچنین یافته‏های پژوهش نشان داد، 8/58 درصد مردم مشارکت کم دارند. بر اساس میزان مشارکت مردمی به تفکیک موضوع؛ بر اساس استفاده از برنامه‏های آموزشی تفکیک زباله از مبدأ، جداسازی اجزای قابل بازیافت زباله از مبدأ و پرهیز از ریخت‌وپاش زباله در کوچه و خیابان، انگیزه و هدف در تفکیک زباله از مبدأ از مشارکت خوبی برخوردار هستند؛ اما در زمینه برنامه‏ریزی برای کاهش تولید زباله و شرکت در برنامه‏های آموزشی از مشارکت ضعیفی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها