مطالعه توانایی جذب نفت خام از محیط آبی توسط مواد لیگنوسلولزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ساری

2 1- دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

3 عضو هیئت علمی گروه چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده

نفت خام یک فرآورده سمی برای سیستم­های بیولوژیک است و آلوده‌کننده مهم محیط‌زیست دریایی محسوب می­شود. تاکنون روش­های زیادی جهت پاک‌سازی آلودگی­های نفتی در دریاها مورداستفاده قرارگرفته که یکی از آن­ها پاک‌سازی به‌وسیله‌ی انواع جاذب­ها هست. در این پژوهش، جاذب­های لیگنوسلولزی چوب گونه صنوبر در سه شکل آرد، پوشال و خرده چوب و الیاف به سه شکل خمیرکاغذ شیمیایی، مکانیکی و بازیافتی جهت پاک‌سازی آلودگی­های نفتی از سطح آب بررسی‌شده است. به­علاوه تأثیر وزن جاذب­ها، دمای محیط جذب و غلظت نفت خام نیز هرکدام در سه سطح جزو متغیرهای دیگر این تحقیق می­باشند. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان جذب نفت خام توسط شش جاذب مختلف با وزن­های متفاوت و دماهای مختلف دارای تفاوت معنادار هست. همچنین با بررسی نتایج و کارایی جذب مشخص شد که در بین جاذب­ها، خمیرکاغذ مکانیکی با مقدار جذب 5/90 درصد و خرده چوب با مقدار جذب 39 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پاک‌سازی نفت خام از روی آب را داشتند.

کلیدواژه‌ها